To Top

Artikler

Dette er en test

Den sure tilværelse

Skriv ut
(0 Stemmer)

Apostelen Johannes kommer med dette gode ønsket: «Du kjære! Jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt» (3 Joh 2). Sunnhet og helse er en verdifull ting som bør ivaretas med omhu, men ifølge statistikker fra Verdens helseorganisasjon WHO står det heller dårlig til med folkehelsen på verdensbasis:

• I 2007 døde på verdensbasis 7,8 millioner mennesker av kreft. Tallene på dem som er angrepet av sykdommen er imidlertid langt høyere.

• I 2005 døde på verdensbasis 17,5 millioner mennesker av hjerte/karsykdommer. Tallet på de som er angrepet av lidelsen er langt høyere.

• Det er ca 300 millioner mennesker på verdensbasis som lider av astma.

• I 2005 døde på verdensbasis 3 millioner mennesker av andre lunge/respirasjonssykdommer.

• Det er ca 180 millioner mennesker på verdensbasis som lider av diabetes (sukkersyke).

• Det er ca 161 millioner mennesker på verdensbasis som lider av nedsatt syn. Av disse er 37 millioner mennesker totalt blinde.

• Det er ca 278 millioner mennesker på verdensbasis som lider av nedsatt hørsel til total døvhet.

Dette blir tett på 1 milliard mennesker. I tillegg kommer de utallige millioner som er angrepet av kreft og hjerte/karsykdommer uten å være døde (ennå), samt de utallige millioner av mennesker som er angrepet av andre kroniske lidelser som leddgikt, nerve- og muskelsykdommer, hudsykdommer, sinnslidelser, fordøyelsessykdommer, samt en rekke andre kroniske plager — pluss et utall forskjellige syndromer. Det betyr at rundt 20% av menneskene på jorden, eller omtrent hver femte innbygger lider av en eller annen kronisk sykdom.

Så kommer i tillegg alle de millioner av mennesker som lider av diverse allergier utenom astma. Undersøkelser som er blitt foretatt i 30 land, med til sammen 1,2 milliarder mennesker, viser at 21%, eller ca, 250 millioner, lider av forskjellige typer allergier (kilde: The World Allergy Organization, WAO). For USA er tallene 50 millioner (16%); for Tyskland 30 millioner (36%), Norge og Danmark 25% (hver fjerde innbygger). Det er derfor ingen tvil om at hele skaperverket lider under syndens forbannelse, som apostelen Paulus sier: «For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer» (Rom 8,22). Hele skaperverket på vår klode er befengt med sykdommer — det gjelder både mennesker, planter og dyr. Vi skal i denne artikkelen se nærmere på en sterkt medvirkende årsak til denne Pandoras krukke av kroniske lidelser menneskene i dag er plaget av.

pH-skalaen

Den danske kjemiker Søren Peder Lauritz Sørensen formulerte pH-begrepet i 1909Den danske kjemiker Søren Peder Lauritz Sørensen formulerte pH-begrepet i 1909Først skal vi se litt på begrepet «pH», som betyr et kvantitativt mål for surhetsgraden til en væske eller en oppløsning. pH-skalaen går fra 1–14. Midten på skalaen, 7,0 er nøytral; det som er under 7,0 er surt, og det som er over 7,0 er basisk/alkalisk. Jo lavere pH-verdien er under 7,0, desto surere er oppløsningen, og jo høyere pH-verdien er over 7,0, desto mer basisk/alkalisk er oppløsningen.

Det sies at «pH» betyr «The Power of Hydrogen», men det er det delte meninger om. pH-konseptet ble først definert i 1909 av en dansk kjemiker, Søren Peder Lauritz Sørensen, som arbeidet ved Carlsberg-laboratoriet i København.

Syre/base i naturen

En eutrofisk, eller næringsrik innsjø i lavlandet. Vannet er her svakt alkalisk, og livet i vannet trivesEn eutrofisk, eller næringsrik innsjø i lavlandet. Vannet er her svakt alkalisk, og livet i vannet trivesLa oss se litt nærmere på hvor livsviktige pH-verdiene er for alt liv. I et nøtteskall kan det sies at et svakt basisk/alkalisk miljø (ca. 7,4) skaper det ideelle livsgrunnlaget for liv og opprettholder dette, mens surt (under 7,0) ødelegger både liv og livsmiljø. Et typisk eksempel på dette er en gressplen der jorden blir sur. Så trives ikke gresset, men mosen (som er å regne som ugress) derimot tar overhånd. Så må man kalke gressplenen for å gjøre den mer alkalisk/basisk. Mosen dør, og gresset trives. Det samme må bonden gjøre med sin åker. Han må kalke den for å senke surhetsgraden i jorden, slik at den blir basisk, ellers får han dårlig avling.

Slik er det En oligotrof innsjø i fjellet. Vannet her er surt, og det er heller smått med liv i vannetEn oligotrof innsjø i fjellet. Vannet her er surt, og det er heller smått med liv i vannetogså med innsjøene og ferskvannene. I de såkalte eutrofe innsjøer, eller næringsrikt vann, trives både vannflora og -fauna. Det er en rik plantevekst i slike innsjøer, og det er rikelig med fisk og ferskvannsplankton. Innsjøen er eutrof — næringsrik. Men det er den fordi slike eutrofe sjøer som regel ligger i lavlandet, der det er kalkgrunn som gjør vannet i innsjøen basisk.

I motsetning til de eutrofe innsjøer har vi de såkalte oligotrofe innsjøer, dvs. næringsfattig vann. Der er det heller smått med både flora og fauna. Det er sparsom vegetasjon i vannet, og det er smått med både fisk og annen fauna. Slike oligotrofe innsjøer ligger gjerne i fjellet eller i områder som gjør vannet surt — feks. i skoger med mange sure mineraler i grunnen. Omkring slike vann er det gjerne myr med meget mose, som viser at grunnen er sur — akkurat som mosen i gressplenen.

Så har vi fått begrepet «sur nedbør». Det er gjerne svoveldioxyd/trioxyd fra industrielle utslipp i atmosfæren som har skapt dette begrepet. De senere årene har vi også fått en hærskare av kjemiske flyspor (Chemtrails) på himmelen (ikke å forveksle med vanlige kondensstriper) som forgifter atmosfæren med en rekke kjemiske stoffer og annen elendighet. Disse sure kjemikaliene faller ned i ferskvannet med regnet, og de engang så næringsrike eutrofe innsjøene med basisk/alkalisk vann og rik fauna og flora, blir forsuret. Innsjøen blir oligotrof, og flora og fauna blir redusert drastisk pga. surt vann. Innsjøen og dyre/plantelivet der er blitt sykt. Vann med en pH-verdi på 5–6 er å regne som giftig for fisken. Kreps og snegler dør ved en pH under 6, mens ørret klarer såvidt en pH under 5 — men det gjør ikke egg og yngel. Så må disse vannene kalkes for å senke surhetsgraden slik at flora- og faunabestanden igjen kan ta seg opp. Forsuringen av verdenshavene viser de samme symptomer som i ferskvannssjøene: Korallrevene dør, fiskearter forsvinner etc.En skog som har fått smake virkningene av sur nedbør. Mengder av trær står nakne og dødeEn skog som har fått smake virkningene av sur nedbør. Mengder av trær står nakne og døde

Vi ser også hvordan sur nedbør skader trærne og ødelegger naturen forøvrig. Hele naturen roper høyt etter et basisk/alkalisk miljø, dvs. pH over 7.0. Noen få planter trives likevel best på sur jord, som f.eks. nåletrær som furu, og vekster som rhododendron, samt mose, lyng etc. Men generelt vil både flora og fauna ha et basisk/alkalisk livsmiljø. Ikke for meget, selvsagt — det skal være den riktige balanse. Men den skal være over 7,0. Et blikk på det som er igjen av sunn og frisk natur, gir oss en indikasjon på hvor viktig pH-balansen er.

Menneskekroppen og pH

Når det gjelder syre/base-balansen i vår egen kropp, er denne faktisk viktigere enn vi tror, for det er her grunnlaget blir lagt for kroniske sykdommer av ymse slag — ikke minst kreft, leddgikt, revmatisme etc. Det er med menneskekroppen som med resten av miljøet rundt oss. Kroppen vår består av ca. 12 billioner celler (12 000 000 000 000 — 12x1012), som alle blir konstant badet i en kroppsvæske som skal gi cellene næring og frakte vekk avfallsstoffer. Det sier seg selv at denne kroppsvæsken må være av best mulig kvalitet for at cellene hele tiden skal ha det optimale livsmiljø. Tenk på analogien med den eutrofe innsjøen, der vannet representerer kroppsvæsken, og livet i vannet representerer kroppscellene. Blir vannet i innsjøen surt, blir også livsmiljøet skadet — innsjøen blir syk. Blir kroppsvæsken sur, blir cellenes livsmiljø skadet, og sykdommer oppstår.En menneskelig nervecelle. Det er rundt 12 billioner spesialiserte kroppsceller hos et voksent menneske som alle blir badet i kroppsvæskeneEn menneskelig nervecelle. Det er rundt 12 billioner spesialiserte kroppsceller hos et voksent menneske som alle blir badet i kroppsvæskene

Når man ser hva som skjer i en innsjø som blir forsuret og får en pH godt under 7.0 — kan hende ned mot 5, kan man jo tenke seg hva som skjer i en finstemt menneskelig organisme når kroppsvæskene blir sure. Kroppens billioner av celler blir da badet i en giftig syreoppløsning. Kroppen blir forsuret og «forsøplet» — og så går det med kroppen som det går med den næringsrike, basisk/alkaliske, eutrofiske innsjøen som blir sur. Livsgrunnlaget blir skadet og biotopen eller miljøet der blir sykt. Det samme gjelder kroppen vår. Gud har forordnet det slik i sitt mektige skaperverk at det optimale livsmiljøet for hele naturen er basisk/alkalisk, og det ser vi ikke minst i menneskekroppen.

Sur gressplen

LEn gressplen som er blitt syk - sur. Mosen, som trives i surt miljø, overtar, og gresset skranter. Her må det kalkesEn gressplen som er blitt syk - sur. Mosen, som trives i surt miljø, overtar, og gresset skranter. Her må det kalkesa oss igjen se på analogien med en gressplen. Jeg ønsker en gressplen utenfor huset. Etter grunnarbeidet blir jorden kalket, og jeg sprer ut gressfrø. Gresset spirer og vokser godt på den basisk/alkaliske jorden som nylig er kalket. Gresset blir grønt og friskt, og gressplenen ser fin ut. Men årene går. Gresset blir tynnere, og det begynner å vokse mye mose i gresset, som ikke ser ut til å trives så godt lenger. Hva er skjedd?

Jorden er rett og slett blitt sur, og på den sure jorden trives mosen, men ikke gresset. Gressplenen er blitt syk. Så prøver jeg å fjerne mosen for hånd ved å krafse den vekk der den vokser. Men er det å helbrede gressplenen? Nei, selvsagt ikke. Jeg prøver kort og godt å gjøre det samme som legen eller kirurgen som har hatt sin opplæring i palliativ behandling: Forsøker å «helbrede» eksempelvis kreft ved kirurgi/strålebehandling/chemoterapi. Behandlingen er rettet mot symptomene, ikke årsaken. Jeg kan nok fjerne ganske mye mose for hånd, men den vil vokse frem igjen etter en tid, og gresset trives uansett ikke i det sure miljøet — mose eller ikke. Mosen trives derimot på den sure gressplenen, det samme gjør kreftceller i en sur kropp.

Akvarium

Vi kan også tenke oss kroppen vår som et akvarium. Vannet i akvariet er kroppsvæskene våre, og fiskene i akvariet er kroppens organsystemer, som består av ca. 12 billioner celler. Cellene/organsystemene er konstant badet i kroppsvæsken som transporterer næringsstoffer til cellene og fjerner avfallsprodukter. Så kobler vi eksosrøret til en bil via en slange til akvarievannet. Vannet vil da bli surt og giftig. Dermed blir livsmiljøet til fiskene i akvariet skadet, og de blir syke og vil eventuelt dø. Så skifter man ut vannet i akvariet med friskt, nøytralt eller svakt alkalisk vann, men eksosslangen er fortsatt tikoplet. Etter en tid er igjen vannet surt og forgiftet, og så skifter man det ut med nytt, friskt vann — men eksosslangen er fortsatt tilkoplet, og syklusen fortsetter. En erfaren akvarist vil ikke forsøke å råde bot på problemet ved å gi akvariefiskene «medisin» og slippe dem tilbake i det giftige vannet.Når akvarievannet er blitt surt, blir fisken syk, og vannet må skiftes ut med vann av riktig pH-verdi - svakt alkaliskNår akvarievannet er blitt surt, blir fisken syk, og vannet må skiftes ut med vann av riktig pH-verdi - svakt alkalisk

Dette er palliativ behandling, og den duger ikke. Akvaristen forstår problemet, og angriper det fra roten av. Han fjerner resolutt eksosslangen fra akvarievannet — selve årsaken til elendigheten — skifter ut det sure, giftige vannet med nytt vann med den riktige pH, og slipper fiskene opp i akvariet. Så vil de trives i dette optimale miljøet.

Mange mennesker — kan hende de fleste — har et «akvarium», dvs. en kropp som er forsuret og skaper grunnlag for mangehånde lidelser. Noen har faktisk et «akvarium» som bare så vidt klarer å holde dem i live. Kroppen kjemper intenst fra dag til dag, men surheten og forgiftningen bygger seg opp. Ubalansen blir stadig større, og til slutt kommer det uunngåelige sammenbruddet der kroppens immunforsvar ikke lenger makter sin oppgave. Konsekvensene er kroniske, svekkende, og forstyrrende symptomer som legger grunnlaget for alvorlige, kroniske lidelser, ofte med døden til følge.

Kroppens internmiljø

Det er slik at pH-verdien i kroppsvæskene våre påvirker alle de billioner celler kroppen består av. En sur kroppsvæske over tid er noe som kroppen ikke tåler så godt. Det er et meget avgjørende prinsipp at hele kroppens stoffskifteprosess, med krebs-syklus og det hele, er avhengig av et balansert og alkalisk/basisk internt miljø. Dette er meget viktig å bite seg merke i! Dette kan ikke poengteres sterkt nok. Når kroppen blir kronisk forsuret med en lav pH-verdi, vil dette tære på vevene i kroppen, og syrene etser seg langsomt inn i kroppens blodårer, arterier og kapillarer på samme måten som syre etser seg inn i marmorstein.

Arterieblodet skal ha en pH-verdi på 7,365 (svakt alkalisk) for at det skal være i riktig kjemisk balanseArterieblodet skal ha en pH-verdi på 7,365 (svakt alkalisk) for at det skal være i riktig kjemisk balanseKroppen forsøker da å beskytte sine blodårer ved å skille ut et lag kolesterol rundt åreveggene. Hvis alle kroppens blodårer, med smått og stort, blir lagt i en rekke etter hverandre, vil de utgjøre til sammen ca. 96 000 km. Det er utrolig, men sant. Det tilsvarer over to ganger rundt jorden ved ekvator, og nesten 1/4 av avstanden til månen!

Hvis den skadelige aktiviteten til den sure kroppsvæsken ikke blir stanset i tide, vil ubalansen forstyrre kroppens celleaktivitet med alle dens funksjoner — det gjelder alt fra hjerteslag til sentralnervesystemets og hjernens signalimpulser. Denne sure tilstanden skader og forstyrrer livsprosessene og vil uvergelig føre til sykdommer og alle slags usunne tilstander. Hvor lenge kroppen klarer å holde igjen, avhenger av hvor sterkt immunforsvaret er. Sterkt immunforsvar — lengre tid; svakt immunforsvar — kortere tid. Kroppsvæsken og blodet skal være på den basisk/alkaliske siden. Hos et sunt og friskt menneske skal blodets pH ligge på en fra Skaperens side forprogrammert verdi på litt under 7,4 (7,365 for å være nøyaktig), uansett hva vi spiser. Det er med kroppens pH-verdi som med kroppstemperaturen, som også skal ligge konstant på rundt 37C. Det skal ikke store avviket til før man merker febersymptomer. Så kommer det overmåte viktige poeng: Det er når kroppsvæsken og blodet blir surt, at grunnlaget blir lagt for kroniske sykdommer. En slik kropp er rett og slett forgiftet av syrer og andre gifter i vevene, cellene og kroppsvæskene. Den må avgiftes med en drastisk «kalking», dvs. en alkalisering av kroppen som kan skape et basisk/alkalisk miljø og på den måten stagnere f.eks. kreftsykdommer slik at de ikke sprer seg videre, og deretter langsomt forsvinner — akkurat som mosen i gressplenen og regenereringen av en oligotrof innsjø når den får tilført kalk. Når blodet har en optimal pH, vil også de røde blodcellene føre med seg mer oxygen rundt i cellesystemene.

Blod og klorofyll

Det grønne fargepigmentet hos planter - klorofyll - har en molekylstruktur som tilsvarer blodets, men med magnesium i stedet for jern som den sentrale kjerneDet grønne fargepigmentet hos planter - klorofyll - har en molekylstruktur som tilsvarer blodets, men med magnesium i stedet for jern som den sentrale kjerneSom sagt består kroppen av 70% vann og 30% materie. Det er påfallende at også jordkloden består av det samme forholdet vann/materie: 70% vann og 30% landområder.

Det er også slående at klorofyll, det grønne fargestoffet hos planter, har samme molekylstruktur som blodet, men med magnesium som en komponent i stedet for jern.

Kroppens elektriske balanse

Menneskekroppen er en elektrisk generator. Den genererer elektrisitet for å drive sentralnervesystemet. Dette er jo et faktum, og det er en naturlov som sier at der det genereres elektrisitet, oppstår også et magnetfelt. Dette ble først oppdaget i 1820 av den danske fysiker Hans Christian Ørsted (1777–1851). Dermed er også menneskekroppen omgitt av et magnetfelt som oppstår pga. spenningene som genereres i kroppen.

Det er også en naturlov at et magnetfelt har to poler: Plusspol (syd) og minuspol (nord). Dermed har også kroppen to poler. Den ene polen ligger i hjernen og dens forgreininger til resten av sentralnervesystemet; den andre polen ligger i hjertet og dets forgreininger til resten av blodkarsystemet. For at det skal være balanse, skal disse polaritetene ha motsatt fortegn, +/– eller –/+. De tiltrekker hverandre.

En kreftcelle fra en tumor i ProstataEn kreftcelle fra en tumor i ProstataPolariteten til hjernen, som er «hovedprosessoren» i sentralnervesystemet, er uforanderlig fra fødsel til død, og er enten pluss eller minus. Blodets polaritet skal ved en naturlig kroppsbalanse være motsatt av hjernens. Er hjernens utstråling positiv, skal blodets utstråling være negativ; er hjernens utstråling negativ, skal blodets utstråling være positiv. Dermed er det blodets polaritet som avgjør balansen, og denne balansen kan som sagt endres via kostholdet. Hvis blodets polaritet blir den samme som hjernens, får vi en ubalanse (like poler frastøter hverandre), som eventuelt gir seg utslag i kroniske sykdommer. De fleste sykdomssymptomer er faktisk kroppens reaksjon i et forsøk på å gjenoprette kroppens elektriske balanse. Disse kroniske sykdommene er symptomer på at kroppens elektriske og kjemiske balanse (pH-balansen) er i uorden. Dette råder man ikke bot på ved palliativ «behandling» — angripe symptomet — med sterkt forsurende legemidler, men ved å angripe ondets rot, nemlig årsaken, og gjenopprette den rette balansen.

Kreft-tumorer har også en utstråling. Den ligger på rundt 40 MHz, men har motsatt polaritet av blodets egen utstråling. Kreft-tumoren er i prinsippet en av kroppens forsvarsmekanismer for å «samle opp» kreftcellene i en «avfallsbøtte» og forsøke å utligne den manglende balansen i blodet. Når kirurgen skjærer vekk tumoren, vil kroppen i et desperat forsøk på å utligne balansen, ikke ha annet valg enn å skape en ny tumor. Når «avfallsbøtten» er full, flyter kreftcellene over og skaper spredninger (metastaser) andre steder i kroppen.

Ondets rot

Legevitenskapen med sin kirurgi/strålebehandling/chemoterapi, og hage-eieren med en mekanisk mosefjerner i gressplenen forsøker kun å fjerne symptomene i kroppen/gressplenen som gir seg utslag i eksempelvis tumorer hv. mose. Dette er palliativ behandling som ikke duger i det lange løp. Ondet må gripes ved roten, dvs. man må gå til angrep på selve årsaken til sykdommen. Skal jeg få gressplenen i rett skikk, bli kvitt mosen og få gresset til å trives igjen, må jeg kalke plenen slik at den igjen blir basisk/alkalisk. Da dør mosen, og gresset vil ta seg opp. Jeg har da gjenopprettet det optimale livsmiljøet for gresset, men ødelagt livsmiljøet for mosen.

Når kroppen blir sur, blir kroppens pH-balanse forstyrret og ødelagt. Kroppscellene vantrives og blir syke, og grunnlaget er dermed lagt for en hærskare av kroniske lidelser. Når det skjer, må balansen gjenopprettes ved en alkalisering av kroppen, slik at syrer og annen gift blir renset ut av den. Selve livsgrunnlaget for disse sykdommene blir ødelagt. Det er så riktig og logisk som det kan få blitt — hele naturen bærer bud om det.

Det er sann helbredelse. Ondet blir tatt ved roten; selve årsaken blir angrepet, og det rette botemiddel tilveiebrakt. Det er ikke bare symptomene som skal «helbredes», men selve årsaken som skal fjernes. Hvis man bare fjerner symptomet, men ikke årsaken, vil sykdommen før eller senere igjen komme tilbake fordi sykdommenes livsmiljø ikke er ødelagt.

Soppen Candida Albicans som her har boret seg ned i levende vev hos et menneske. Noen leger og forskere mener at denne soppen kan være en medvirkende årsak til kreftSoppen Candida Albicans som her har boret seg ned i levende vev hos et menneske. Noen leger og forskere mener at denne soppen kan være en medvirkende årsak til kreftSkal en kreftpasient, eller en pasient med andre kroniske lidelser bli helbredet fra sin sykdom, må selve årsaken til disse lidelsene angripes. Det er det sure, oxygenfattige miljøet i kroppen; den sure kroppsvæsken som bader alle kroppens celler, som i første rekke må alkaliseres. På den måten ødelegger man bl.a. selve livsmiljøet for kreftceller, som ikke lever i basisk, oxygenrikt miljø. En rekke kreftforskere er for øvrig inne på tanken om at kreft egentlig er en fungus (soppangrep av typen Candida), og slike fungi overlever kun i et surt og oxygenfattig miljø. I et alkalisk miljø vil de slutte å vokse og dø. Men dette er en annen historie.

Hva nytter det å skjære vekk tumorer, mens kroppen fortsatt er sur? kreftcellene vokser godt i slikt miljø, akkurat som mosen i en sur gressplen. Kirurgen kan nok fjerne en tumor eller to, men det helbreder ikke sykdommen hvis ikke kroppens naturlige pH-balanse også blir gjenopprettet.

Dette overmåte viktige prinsipp gjelder også andre kroniske, degenerative lidelser: Man må gripe ondet ved roten og rett og slett ødelegge livsmiljøet for sykdommen.

Derfor er det å skyte noe over målet når man forsøker å helbrede/behandle kreft og andre kroniske lidelser ved alternative terapier som ikke går til angrep på selve årsaken til sykdommen, nemlig en forsuret og forgiftet kropp. En slik kropp må avgiftes, og det skjer gjennom en drastisk avgiftningskur og et optimalt kosthold.

All overskuddssyren som forgifter kroppen kommer i hovedsak fra et galt kosthold. Når syredannende mat brytes ned og forbrenner i kroppen, uten at slik mat blir nøytralisert av basedannende produkter, bygges det opp giftige syrer og andre gifter i kroppen og skaper et usunt, surt miljø. Når syreavfallet kommer inn i blodomløpet, vil kroppens blodsystem forsøke å kvitte seg med syregiftene enten gjennom lungene eller nyrene. Men hvis det blir for mye syreavfall i kroppen, vil den bli en avfallsdunk som flyter over, og overskuddet blir lagret i kroppens organsystemer, i vevene og i kroppsvæskene. Kroppen blir forsuret, og en rød lampe begynner å lyse. Alarmen går.

Fingre som er deformert av leddgikt (arthritt). Denne kroniske sykdommen skyldes trolig syrer og andre gifter som har samlet seg i kroppsveveneFingre som er deformert av leddgikt (arthritt). Denne kroniske sykdommen skyldes trolig syrer og andre gifter som har samlet seg i kroppsveveneNår dette skjer, vil kroppen gjøre et desperat forsøk på å nøytralisere det sure miljøet ved å trekke kalcium (kalk) ut fra skjelettet. Dette skaper igjen benskjørhet (osteoporose). En rekke forskere mener at en hovedårsak til benskjørhet er nettopp opptak av mer protein enn kroppen trenger. Nedbrytningen av overskuddsproteinene skaper syrer i kroppen. Et syredannende kosthold utvikler også tette blodårer, og det vil igjen føre til høyt blodtrykk.

Kroppen bruker i hovedsak fire basiske elementer i mineralforbindelse for å nøytralisere syre: Magnesium, kalium, kalcium og sink. Kroppen lagrer disse elementene i et overskuddslager som brukes ved behov for å nøytralisere syrer. Hvis det er underskudd på disse mineralene i kroppen, vil den begynne å bruke av kroppens fettlager for å nøytralisere, samt trekke kalk ut av skjelettet. Hvordan slike prosesser kunne oppstå over tid ved tilfeldigheter, er også noe å tygge på for evolusjonister!

Det er kun én pålitelig behandlingsmetode for disse sykdommene, og den går ut på alkalisere kroppen, slik at den selv kan kvitte seg med giften. Det er i all hovedsak kun én grunnsykdom, og det er et forsuret kroppsmiljø, som igjen skaper en Pandoras krukke av alle slags kroniske sykdommer, allergier etc. Derfor er det også kun én måte å behandle kroniske sykdommer på, nemlig å skape det riktige kroppsmiljø med den riktige pH-verdi i blodet og kroppsvæskene, slik at kroppen selv begynner sin regenereringsprosess. Og nå taler jeg om kroniske lidelser som kreft, leddgikt (arthritis), allergier, rheumatisme etc. Denne prosessen innbefatter også avgiftning fra giftige tungmetaller som bly, kvikksølv etc. som har positiv ladning. Dette ble mye gjentakelse, men det er for riktig å poengtere hvor viktig dette fundamentale prinsippet er.

Allergier og tretthet

Kronisk tretthet er gjerne forårsaket av et surt kroppsmiljøKronisk tretthet er gjerne forårsaket av et surt kroppsmiljøDet er slik at de giftene som produseres i en sur og oxygenfattig kropp også i stor grad bidrar til å skape allergier. Det er nemlig slik at opptaket av ufordøyde proteiner også er en hovedårsak til alle de allergiske tilstander menneskene er plaget med. Den sure, oxygenfattige tilstanden i kroppen bidrar til at aminosyrene i proteinene ikke brytes helt ned, og dette kan føre til mat-allergier.

Også tretthet er et typisk symptom på en kropp som er blitt sur. I et slikt surt kroppsmiljø vil kroppens evne til å oppta proteiner og mineraler bli redusert, og det vil igjen føre til at produksjonen av viktige enzymer og hormoner blir redusert. Dette vil forstyrre gjenoppbyggingen av celler og andre viktige komponenter i kroppen. Så får man tretthetsfølelse, lav utholdenhet, redusert økning av muskelmassen, og man føler seg både slapp og svak.

En kompleks maskin

Menneskekroppen er et ufattelig vidunder av kompleksitet, med innebygde forsvarsmekanismer og evne til selvhelbredelse når internmiljøet blir optimalisert. Det er ikke én ting Skaperen har uteglemt da han dannet mennesket av jordens støv og blåste livets ånde i dets neseMenneskekroppen er et ufattelig vidunder av kompleksitet, med innebygde forsvarsmekanismer og evne til selvhelbredelse når internmiljøet blir optimalisert. Det er ikke én ting Skaperen har uteglemt da han dannet mennesket av jordens støv og blåste livets ånde i dets neseDen menneskelige kropp er et ekstremt vidunder — et intrikat maskineri av slik kompleksitet at det overgår enhver forstand! Ja, vi er virkelig tilvirket på underfullt vis av Skaperen, som salmisten sier: «Jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfull vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel» (Sal 139,14).

Og et slikt intrikat, finstemt maskineri skal selvsagt ha det aller beste arbeidsmiljø for å fungere på optimalt vis. Det gjelder «olje» av aller beste kvalitet, det gjelder «drivstoff» av aller beste kvalitet, etc. Hvis arbeidsmiljøet til dette maskineriet forringes, vil det skape problemer for funksjonaliteten, og urovekkende symptomer begynner å vise seg. Dette er så logisk og riktig som det kan få blitt. En basisk kropp er det optimale livsmiljø for liv og trivsel, mens en sur, forgiftet kropp skaper sykdommer og vantrivsel i det finstemte maskineri som den menneskelige organisme er.

Jeg sier ikke at absolutt alle sykdommer oppstår på grunn av galt kosthold. Det er også en rekke eksterne faktorer som spiller inn, som f.eks forurenset luft, forurenset vann, fluor, tungmetaller, elektromagnetisk stråling, stress etc. For ikke å si underskudd på essensielle næringsstoffer som vitaminer, mineraler og sporelementer. Mangel på disse gir seg utslag i en rekke mangelsykdommer uansett kroppens pH. Et kosthold som gir baseoverskudd i kroppen (80% base + 20% syre), samt tilførsel av alle nødvendige vitaminer, mineraler, sporstoffer, proteiner og fett, er derfor en nøkkel til sunnhet. Ikke minst gjelder dette det meget viktige vitamin D3 (cholecalciferol), som de aller fleste får alt for lite av. Dette vitaminet bidrar bl.a til å bygge opp og styrke immunforsvaret.

Forstyrrelse i kroppens elektriske/kjemiske balanse er selve ondets rot, og det er mer enn merkelig at legevitenskapen ser lett på disse tingene, mens de forsker intenst på palliativ behandling som kun går ut på å fjerne selve symptomet. Hensikten med de farmasøytiske preparatene er ikke å helbrede sykdom, men å holde sykdommen «i sjakk», dvs døyve symptomene, da det er denne metoden som sørger for en jevn flyt av penger til den farmasøytiske industri. Derfor er alternativ medisin — kausativ behandling — som tar sikte på å avgifte kroppen fra syrer, farmasøytiske preparater etc. og gjenopprette kroppens elektrokjemiske balanse, legemiddelindustriens svorne fiende. Det har vi sett nok av eksempler på. Forskere som Royal Raymond Rife, som utviklet et meget sofistikert mikroskop og en generator som rett og slett «sprengte» kreftceller i stykker, ble hudstrøket og latterliggjort av den «medisinske» mafia, menn som Max Gerson (som utviklet en alternativ terapi mot kreft med glimrende resultater), og andre ble nærmest forfulgt av den samme mafia. Her i Norge sørger lovverket for å forby andre enn leger som følger den palliative «behandlingsform» mot kreft, å behandle kreftsyke mennesker med alternative terapier og metoder som virkelig gjør folk friske! De som faktisk har helbredet kreftsykdommer med alternative terapier, har opplevd at politiet har rasert deres kontor, beslaglagt journaler, datautstyr etc., og kastet dem i fengsel av ingen annen årsak enn at de har gjort dødssyke folk friske. Det stred jo imot lovverket å gjøre slikt! Jeg snakker ikke om «Langtvekkistan», Indre Mongolia og andre avsidesliggende avkroker på kloden, men i «velferdsstaten» Norge, der det heter at vi har «verdens beste helsesystem».

Men det er sett med øynene til den pengegrådige farmasøytiske industri, den samme industri som styrer staten og sørger for at «helsevesenet» tjener deres interesser — ikke pasientens.

Dette er tilbudene til syke mennesker fra dagens legevitenskap. Disse giftene helbreder ikke, og er dessuten belemret med til dels farlige - ofte dødelige - og ubehagelige bivirkninger. Med sine bivirkninger er de beregnet på å undertrykke symptomer, ikke å helbrede. Hvis de helbredet, kunne legemiddelindustrien nedlegge sin virksomhet, noe de selvsagt ikke er interessert i. For dem er menneskenes sykdom og lidelser en innbringende business etter mottoet «den enes død er den annens brød». Deres gifter er grunnpilarene i den palliative «behandlingsform», som er rettet mot symptomet, og ikke årsakenDette er tilbudene til syke mennesker fra dagens legevitenskap. Disse giftene helbreder ikke, og er dessuten belemret med til dels farlige - ofte dødelige - og ubehagelige bivirkninger. Med sine bivirkninger er de beregnet på å undertrykke symptomer, ikke å helbrede. Hvis de helbredet, kunne legemiddelindustrien nedlegge sin virksomhet, noe de selvsagt ikke er interessert i. For dem er menneskenes sykdom og lidelser en innbringende business etter mottoet «den enes død er den annens brød». Deres gifter er grunnpilarene i den palliative «behandlingsform», som er rettet mot symptomet, og ikke årsakenDet blir utviklet stadig mer sofistikert utstyr, men blir folk friskere av den grunn? Det gir prestisje til sykehus som har slikt utstyr, og til leger som kan bruke det, men pasienten blir ikke friskere fordi kroppens ubalanse ikke blir rettet opp. Mange leger ser også med ublide øyne på alternative behandlingsmetoder (kausativ behandling, som tar sikte på å fjerne årsaken til sykdommen) som tar sikte på å avgifte kroppen og gjenopprette kroppens elektriske og kjemiske balanse, og mange latterliggjør alternative metoder som tar sikte på å gjenopprette kroppens balanse som kvakksalveri.

Men med naturens egne, enkle metoder er det ikke penger å tjene for den grådige farmasøytiske industrien som har som sitt motto: «Den enes død er den annens brød». Legemiddelindustriens ekstremt syredannende, giftige preparater tar alle sikte på en palliativ «behandling» som tar for seg symptomet, uten å bry seg om selve årsaken til sykdommen. I så henseende er den farmasøytiske industrien verdens største kvakksalvervirksomhet med inntekter i milliardklassen! Denne industrien ligger på en solid annenplass på verdensbasis etter våpenindustrien som produserer krigsmateriell, og er for tiden den eneste industrien i verden som er i vekst! Parolen er at det skal være «vitenskapelig» bl.a. med medisinsk utstyr i millionklassen, det skal være innviklet, prestisjebetonet — og ikke minst: pengeinnbringende.

Kostbart, «vitenskapelig» medisinsk utstyr er nok nyttige hjelpemidler til å stille diagnoser, og utfører ellers en rekke nyttige ting, men utstyret helbreder ikke sykdommer ved å gå inn på selve årsaksforholdet. Enhver virkning har sin årsak; det gjelder også sykdommer, og det er her den moderne legeutdannelse svikter fordi den er målrettet mot den palliative behandling som dreier seg om diagnostisering med påfølgende symptomslindring via den palliative medisin (farmasøytiske preparater).

Det e1300-tallsfilosofen William av Ockham mente, og trolig med rette, at den enklest mulige forklaring var den riktige1300-tallsfilosofen William av Ockham mente, og trolig med rette, at den enklest mulige forklaring var den riktigenkle er for enkelt. Det er ikke «vitenskapelig»; det er ikke prestisjebetonet, og er ingen gullgruve for den farmasøytiske industri som dagens leger stort sett er lakeier under. En gjennomlesning av «Felleskatalogen» og bivirkningene av moderne farmasøytiske preparater, er uhyggelig lesning som stiller den verste skrekkroman i skyggen. Og disse preparatene helbreder ikke — de kan lindre symptomer, men så gir de til gjengjeld bivirkninger som må behandles med en annen medisin som gir andre bivirkninger etc. — og kroppen blir stadig mer forgiftet. Det enkle er for enkelt for den moderne legevitenskap.

Men det er det enkle som er ordinert av Gud, og som virkelig kan helbrede kroniske, degenerative sykdommer. Med pasientens egen motivasjon og bistand tar kausativ behandling sikte på å fjerne selve årsaken til sykdommen. Det enkle kan gi fantastiske resultater uten farlige bivirkninger, men det blir fortiet for publikum som har satt sin lit til den palliative medisin og den grådige farmasøytiske industri som med sin enorme makt faktisk styrer staten og helsevesenet. En sur og forgiftet kropp er roten til de aller fleste kroniske sykdommer, og penger er ellers roten til alt ondt i denne verden.

Den engelske 1300-tallsfilosof William av Ockham formulerte sin parsimonilov, eller økonomiloven: «Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem» (enheter må ikke mangfoldiggjøres uten at det er nødvendig). Dette prinsippet kalles også «Ockhams barberkniv», og kan i korthet formuleres slik: Den hypotese bør velges som introduserer færrest mulige antakelser og som postulerer færrest mulige enheter, og som likevel på tilfredsstillende vis besvarer spørsmålet. Kort sagt: Den forklaring som er enklest, er som regel den riktige.

Dette prinsippet burde både utviklingslærens proponenter, legemiddelindustrien, leger og hele vitenskapsetablissementet ta seg ad notam, og innrette sin filosofi og sin praksis etter det. Men der penger er drivkraften, eller modus operandi, er bedraget blitt Statens grunnpilar.

Last ned denne artikkelen

Denne artikkelen er hentet fra innsyn Nr. 2, 2010 ...
Sist redigert fredag, 06 november 2020 12:46

Logg inn for å kommentere
s

Nettstedet drives utelukkende

ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte denne opplysningsvirksomheten, så alle bidrag mottas med takk.

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: Stefan Kaspersen

Magasinet innsyn © 2001-2021

Min konto