To Top

Artikler

Dette er en test
  • Hjem
  • Artikler
  • Israel
  • Bibelhenvisninger til Det adspredte Israel

Bibelhenvisninger til Det adspredte Israel

Skriv ut
(0 Stemmer)

1M 3,15

Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.

1M 9,24-27

Da Noah våknet av rusen, fikk han vite hva hans yngste sønn hadde gjort mot ham.

Han sa: Forbannet være Kana'an! Trellers trell skal han være for sine brødre.

Han sa også: Lovet være Herren, Sems Gud, Kana'an skal være hans trell!

Gud skal gjøre det vidt for Jafet, han skal bo i Sems telter, og Kana'an skal være hans trell!

1M 12,1-3

Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg!

Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse.

Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.

1M 15,18

Den dagen gjorde Herren en pakt med Abram og sa: Din ætt har jeg gitt dette landet, fra Egypts elv like til den store elv, floden Frat,

1M 17,5-6

Ditt navn skal ikke mer være Abram, men ditt navn skal være Abraham, for jeg gjør deg til far for en mengde folk.

Jeg vil gjøre deg overmåte fruktbar, jeg gjør deg til mange folk, og konger skal utgå fra deg.

1M 26,3,4

Opphold deg som fremmed her i landet. Jeg vil være med deg og velsigne deg! For til deg og din ætt vil jeg gi alle disse land, og jeg skal holde den ed jeg har lovt Abraham, din far.

Jeg vil gjøre din ætt så tallrik som stjernene på himmelen, og jeg vil gi din ætt alle disse land. Og i din ætt skal alle jordens folk velsignes.

1M 28:1-3

Da kalte Isak til seg Jakob og velsignet ham. Og han bød ham og sa til ham: Du skal ikke ta deg en hustru blant Kana'ans døtre.

Og må Gud Den Allmektige velsigne deg og gjøre deg fruktbar og gi deg en tallrik ætt, så du blir til en hel skare av folkeslag.

1M 28:13-15

Og se, Herren stod over den og sa: Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land hvor du nå ligger, vil jeg gi deg og din ætt.

Din ætt skal bli som støvet på jorden. Du skal utbre deg mot vest og mot øst, mot nord og mot sør. Og i deg og i din ætt skal alle jordens slekter velsignes.

Se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette landet. For jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg.

1M 35:11-12

Gud sa også til ham: Jeg er Gud Den Allmektige. Vær fruktbar og bli tallrik. Et folk, ja, en mengde med folkeslag skal stamme fra deg, og konger skal utgå av dine lender.

Og det land som jeg gav til Abraham og til Isak, til deg vil jeg gi det, og til din slekt etter deg vil jeg gi landet.

1M 25,21-26

Isak bad til Herren for sin hustru, for hun var barnløs. Og Herren bønnhørte ham, hans hustru Rebekka ble med barn.

Men barna støtte mot hverandre i hennes liv. Da sa hun: Er det slik med meg, hva skal så det bety? Og hun gikk for å spørre Herren.

Og Herren sa til henne: I ditt liv er det to folk, og fra ditt skjød skal to folkeslag skille seg at. Det ene folk skal være sterkere enn det andre, og den eldste skal tjene den yngste.

Da nå hennes tid var kommet og hun skulle føde, se, da var det tvillinger i hennes liv.

Den første som kom fram, var rød, og lodden som en kappe over hele kroppen. Og de kalte ham Esau [den lodne, senere kalt Edom, den røde].

Deretter kom hans bror fram. Hans hånd holdt fast i Esaus hæl, og de kalte ham Jakob [å holde i hælen, overliste, bedra]. Isak var seksti år gammel da de ble født.

1M 27,27-30

Han gikk da fram og kysset ham, og han kjente lukten av hans klær. Og han velsignet ham, og sa: Duften av min sønn er som duften av en mark som Herren har velsignet. Gud gi deg [Jakob] av himmelens dugg og jordens fruktbarhet -- korn og most i overflod! Folk skal tjene deg, og folkeslag skal falle deg til fote. Vær herre over dine brødre, og måtte din mors sønner bøye seg ned for deg. Forbannet være den som forbanner deg, og velsignet være den som velsigner deg! Men da Isak hadde endt sin velsignelse over Jakob, og Jakob nettopp var gått ut fra Isak, sin far, da kom Esau, hans bror, tilbake fra jakten.

1M 27,38-40

Og Esau sa til sin far: Har du da bare én velsignelse, min far? Velsign meg, også meg, far! Og Esau gråt høyt. Da tok Isak, hans far, til orde igjen og sa til ham [Esau]: Se, uten jordens fruktbarhet skal ditt bosted være, og uten himmelens dugg ovenfra. Av ditt sverd skal du leve, og din bror skal du tjene. Men det skal skje, når du river deg løs, da skal du bryte hans åk av din nakke.

Mal 1,2-3

Jeg har elsket dere, sier Herren. Men dere sier: Hvordan har du vist oss din kjærlighet? -- Var ikke Esau bror til Jakob, sier Herren. Likevel har jeg elsket Jakob,

men Esau hatet jeg, og jeg gjorde hans fjell til en ørken og hans arveland til bolig for ørkenens sjakaler.

1M 28,3

Og må Gud Den Allmektige velsigne deg [Jakob] og gjøre deg fruktbar og gi deg en tallrik ætt, så du blir til en hel skare av folkeslag.

5M 29,27-28

derfor ble Herrens vrede opptent mot dette landet, så han førte over det alle de forbannelser som er skrevet i denne bok.

Herren rykket dem opp av deres land i vrede og harme og stor forbitrelse og kastet dem bort til et fremmed land, slik som det er i dag.

5M 30,1-5

Når alle disse ting kommer over deg, velsignelsen og forbannelsen som jeg har forelagt deg, og du tar det til hjerte ute blant alle de folk som Herren din Gud har drevet deg bort til,

og når du av hele ditt hjerte og hele din sjel omvender deg til Herren din Gud og hører på hans røst i alt det som jeg byder deg i dag, både du og dine barn,

da skal Herren din Gud gjøre ende på ditt fangenskap og miskunne seg over deg. Han skal igjen samle deg fra alle de folk som Herren din Gud hadde spredt deg iblant.

Selv om dere er drevet bort til himmelens ende, så skal Herren din Gud samle deg og hente deg der.

Og Herren din Gud skal føre deg til det land dine fedre eide, og du skal ta det i eie. Han skal gjøre vel imot deg og gjøre deg mer tallrik enn dine fedre.

1Kong 8,46-53

Når de synder mot deg -- for det finnes ikke noe menneske som ikke synder -- og du blir vred på dem og gir dem i fiendens hånd, så de tar dem til fange og fører dem bort til fiendens land, fjernt eller nær,

men de så tar seg dette til hjerte i det landet hvor de holdes fanget, slik at de omvender seg og bønnfaller deg om nåde der i fiendelandet hvor de blir holdt fanget, og sier, Vi har syndet og båret oss ille at, vi har vært ugudelige,

ja, hvis de så omvender seg til deg av hele sitt hjerte og hele sin sjel der i sine fienders land, hos dem som har ført dem bort i fangenskap, og de ber til deg, vendt mot sitt land, som du har gitt deres fedre, og mot den byen du har utvalgt, og det huset jeg har bygd for ditt navn --

så vil du høre deres bønn og ydmyke begjæring i himmelen, der du bor, og hjelpe dem til deres rett.

Du vil tilgi ditt folk det de har syndet mot deg, og alle de misgjerninger de har gjort mot deg. Og du vil la dem finne barmhjertighet hos dem som holder dem fanget, så de forbarmer seg over dem.

De er jo ditt folk og din arv, som du førte ut av Egypt, midt ut av jernovnen.

La da dine øyne være opplatt for din tjeners ydmyke begjæring og for ditt folk Israels ydmyke begjæring, så du hører på dem, så ofte de roper til deg.

For du har skilt dem ut fra alle jordens folk, så de skal være din eiendom, slik du sa gjennom din tjener Moses da du førte våre fedre ut av Egypt, Herre Herre!

1Kong 11,29-31

Så hendte det en gang på denne tiden at Jeroboam var gått ut fra Jerusalem, og profeten Akia fra Silo traff ham på veien. Profeten hadde en ny kappe på seg, og de to var alene på marken.

Da tok Akia den nye kappen han hadde på seg, og rev den i tolv stykker.

Og han sa til Jeroboam: Du skal ta ti stykker! For så sier Herren, Israels Gud: Jeg river riket ut av Salomos hånd og gir deg de ti stammene.

Sal 14,7; 53,7

Å, om det fra Sion ville komme frelse for Israel! Når Herren gjør ende på sitt folks fangenskap, da skal Jakob fryde seg, Israel glede seg.

Sal 78,59-61

Gud hørte det og ble vred, han fikk avsky for Israel.

Og han forlot sin bolig i Silo, det telt han hadde slått opp blant menneskene.

Han overgav sin styrke til fangenskap og sin herlighet i fiendens hånd.

Sal 85,2

Herre, du har før vært nådig mot ditt land, du lot Jakobs fangenskap opphøre.

Sal 106,46

Han lot dem finne barmhjertighet hos alle som hadde ført dem i fangenskap.

Jes 2,2-4

Det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder. Og alle hedningefolk skal strømme til det.

Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandre på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.

Han skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag. De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig.

Jes 10,20

På den tid skal Israels rest og de som er sluppet unna av Jakobs hus, ikke mer bli ved å stole på ham som slo det. Men de skal trofast stole på Herren, Israels Hellige.

Jes 10,21-22

En rest skal omvende seg, en rest av Jakob, til den veldige Gud.

For om ditt folk, Israel, er som havets sand, skal bare en rest av det omvende seg. Tilintetgjørelse er fast besluttet, en flom av rettferdighet.

Jes 11,9-12

Ingen skal gjøre noe ondt og ingen ødelegge noe på hele mitt hellige berg. For jorden er full av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn.

På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd, som står som et banner for folkeslag. Og hans bolig skal være herlighet.

På den tid skal Herren enda en gang rekke ut sin hånd for å vinne tilbake resten av sitt folk, de som blir berget fra Assyria og Egypt og Patros og Etiopia og Elam og Sinear og Hamat og havets øyer.

Han skal løfte et banner for folkene, han skal samle de fordrevne av Israel og sanke de spredte av Juda fra jordens fire hjørner.

Jes 14,1-2

For Herren skal forbarme seg over Jakob og igjen utvelge Israel. Han skal bosette dem i deres land. Og fremmede skal slå seg sammen med dem og holde seg til Jakobs hus.

Folkeslag skal ta dem og føre dem hjem igjen. Og Israels hus skal få dem i eie i Herrens land og gjøre dem til treller og trellkvinner. De skal få til fanger dem som holdt dem i fangenskap, og de skal herske over sine herrer.

Jes 35,10

Herrens forløste skal vende tilbake og komme til Sion med frydesang. Evig glede er det over deres hode. Fryd og glede skal de nå, sorg og sukk skal fly.

Jes 37,31-32

Og den rest som har sluppet unna av Judas hus, skal skyte dypere rot nedentil og bære frukt oventil.

For fra Jerusalem skal det komme fram en levning og fra Sions berg en rest som har sluppet unna. Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.

Jes 49,6

han sier, Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende.

Jes 51,11

Så skal Herrens forløste vende tilbake og komme til Sion med frydesang. Evig glede er det over deres hode. Fryd og glede skal de nå, sorg og sukk skal flykte

Jes 56,8

Så sier Herren Herren, han som samler de fordrevne av Israel: Enda flere vil jeg samle til ham, i tillegg til dem som allerede er samlet til ham.

Jer 3,18

I de dager skal Judas hus gå til Israels hus. De skal komme sammen fra landet i nord til det land jeg gav deres fedre til arv.

Jer 12,15

Men når jeg har rykket dem opp, da vil jeg igjen forbarme meg over dem og la dem vende tilbake, hver til sin arv og hver til sitt land.

Jer 13,17

Men vil dere ikke høre på dette, da skal min sjel gråte i det skjulte over slikt overmot. Jeg skal gråte så bitre tårer renner fra mitt øye, fordi Herrens hjord blir ført bort i fangenskap.

Jer 23,8

Så sant Herren lever, som førte Israels hus og ætt og lot dem komme fra et land i nord og fra alle de land jeg hadde drevet dem bort til! Og de skal bo i sitt land.

Jer 29,145fea3930-9553-4860-8426-6a18b60a50f6

Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren. Jeg vil gjøre ende på deres fangenskap og samle dere fra alle de folk og alle de steder som jeg har drevet dere bort til, sier Herren, og jeg vil føre dere tilbake til det sted som jeg førte dere bort fra.

Jer 30,3

For se, dager kommer, sier Herren, da jeg gjør ende på mitt folks, Israels og Judas fangenskap, sier Herren, og fører dem tilbake til det landet jeg gav deres fedre, så de kan ta det i eie.

Jer 30,10

Frykt ikke, du min tjener Jakob, sier Herren. Vær ikke redd, Israel! For se, jeg frelser deg fra det fjerne land og din ætt fra det land hvor den er i fangenskap. Og Jakob skal vende tilbake og leve i ro og være trygg, ingen skal forferde ham.

Jer 30,11

For jeg er med deg, sier Herren, og jeg vil frelse deg. Jeg vil gjøre ende på alle de folk som jeg har spredt deg iblant. Bare deg vil jeg ikke gjøre ende på. Jeg vil tukte deg med måte. Men helt ustraffet vil jeg ikke la deg være.

Jer 30,18

derfor sier Herren, Se, jeg gjør ende på fangenskapet for Jakobs telt og forbarmer meg over hans boliger. Byen skal bygges på sin haug, og palasset skal stå på sitt rette sted.

Jer 31,10

Hør Herrens ord, alle folk! Forkynn det til de fjerne kyster og si, Han som spredte Israel, skal samle det og vokte det, som en hyrde vokter sin hjord.

Jer 31,16-17

Så sier Herren, Hold opp med å gråte, og la ikke øynene felle tårer mer! Du skal få lønn for ditt arbeid, sier Herren. De skal vende tilbake fra fiendens land.

Det er håp for din framtid, sier Herren. Barna skal vende tilbake til sitt land.

Jer 31,23

Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud, Enda en gang skal de si så i Juda land og i byene der, når jeg gjør ende på deres fangenskap, Herren velsigne deg, du rettferdighetens bolig, du hellige berg!

Jer 31,31

Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus.

Jer 31,33

Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren, Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.

Jer 33,14

Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil oppfylle det gode ord jeg har talt om Israels hus og Judas hus.

Jer 33,7

Jeg vil gjøre ende på Judas fangenskap og Israels fangenskap, og jeg vil bygge dem opp som i den første tiden.

Jer 33,11

fryds røst og gledes røst, brudgoms røst og bruds røst, rop av dem som sier, Lov Herren, hærskarenes Gud, for Herren er god, hans miskunnhet varer evinnelig! -- og som bærer fram takkoffer i Herrens hus. For jeg vil gjøre ende på fangenskapet, så landet blir som i den første tiden, sier Herren.

Jer 33,26

så vil jeg også forkaste Jakobs og min tjener Davids ætt, så jeg ikke av hans etterkommere tar noen til å herske over Abrahams, Isaks og Jakobs ætt. For jeg vil gjøre ende på deres fangenskap og forbarme meg over dem.

Jer 42,11-12

Frykt ikke for Babels konge, som dere nå er redde for. Frykt ikke for ham, sier Herren. For jeg er med dere og vil frelse dere og fri dere av hans hånd.

Jeg vil vise barmhjertighet mot dere, slik at han forbarmer seg over dere og lar dere vende tilbake til deres land.

Jer 46,27

Men frykt ikke, du min tjener Jakob! Vær ikke redd, Israel! For se, jeg frelser deg fra det fjerne land og din ætt fra landet hvor de er i fangenskap. Jakob skal vende tilbake og ha ro og være trygg, og ingen skal forferde ham.

Jer 48,47

Men i de siste dager vil jeg gjøre ende på Moabs fangenskap, sier Herren. Her ender dommen over Moab.

Jer 49,6

Men deretter vil jeg gjøre ende på Ammons barns fangenskap, sier Herren.

Jer 50,33

Så sier Herren, hærskarenes Gud, Både Israels barn og Judas barn er undertrykt, og alle de som har ført dem i fangenskap, holder dem fast, de nekter å la dem fare.

Esek 6,8-9

Men jeg vil la en rest bli igjen, så noen av dere unngår sverdet ute blant folkene, når dere blir spredt omkring i landene.

Og de av dere som slipper unna, skal komme meg i hu blant folkene, hvor de er i fangenskap, når jeg har knust deres utro hjerter som var veket fra meg, og deres øyne som i utroskap fulgte deres motbydelige avguder. De skal vemmes ved seg selv for de onde gjerningers skyld som de har gjort -- for alle sine styggedommer.

Esek 11,16

Derfor skal du si, Så sier Herren Herren, Da jeg lot dem fare langt bort blant hedningefolkene, da jeg spredte dem i landene, ble jeg en kort tid en helligdom for dem i de land de var kommet til.

Esek 11,17

Derfor skal du si, Så sier Herren Herren, Jeg vil samle dere fra folkene og sanke dere fra de land som dere er spredt i, og jeg vil gi dere Israels land.

Esek 12,15

De skal kjenne at jeg er Herren, når jeg sprer dem blant folkene og strør dem ut i landene.

Esek 16,53

Men jeg vil gjøre ende på deres fangenskap, Sodomas og hennes døtres fangenskap, Samarias og hennes døtres fangenskap, dine fangnes fangenskap midt iblant dem

Esek 20,23

Men jeg løftet også min hånd for dem i ørkenen og sverget at jeg ville spre dem blant hedningefolkene og strø dem ut i landene,

Esek 20,34

Jeg vil føre dere ut fra de folk og samle dere fra de land som dere nå er spredt i, med sterk hånd og med utrakt arm og med utøst harme.

Esek 20,41

For den behagelige duftens skyld vil jeg ha velbehag i dere, når jeg fører dere ut fra de folk og samler dere fra de land som dere nå er spredt i. Og jeg åpenbarer min hellighet på dere for alle hedningefolkenes øyne

Esek 22,15

Jeg vil spre deg blant folkene og strø deg omkring i landene, og jeg vil ta bort fra deg all din urenhet.

Esek 28,25

Så sier Herren Herren, Når jeg samler Israels hus fra de folk som de er spredt blant, da vil jeg hellige meg på dem for folkenes øyne. Og de skal bo i sitt land, det som jeg gav min tjener Jakob.

Esek 34,11-13

For så sier Herren Herren, Se, jeg kommer og vil spørre etter min hjord og se til dem.

Som en hyrde ser til sin hjord på den dag han er iblant sine spredte får, slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de steder hvor de ble spredt den dag det var skyer og skodde.

Jeg vil føre dem ut fra folkene og samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Og jeg vil røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle de steder i landet hvor de bor.

Esek 34,16

De fortapte vil jeg oppsøke, og de bortdrevne vil jeg føre tilbake, og de sønderbrutte vil jeg forbinde, og de syke vil jeg styrke. Men det fete og det sterke vil jeg ødelegge. Jeg vil røkte dem slik som rett er.

Esek 36,19

Jeg spredte dem blant folkene, og de ble spredt omkring i landene. Etter deres ferd og deres gjerninger dømte jeg dem.

Esek 36,24-28

Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land. Og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere.

Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte.

Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem.

Dere skal bo i det landet jeg gav deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.

Esek 36,10

Og jeg vil føre mange mennesker opp på dere, hele Israels hus. I byene skal det igjen bo folk, og ruinene skal bygges opp igjen.

Esek 37,21

Si så til dem: Så sier Herren Herren: Se, jeg henter Israels barn fra de folk som de drog bort til, og jeg vil samle dem fra alle kanter og føre dem til deres eget land.

Esek 39,25

Derfor sier Herren Herren, Nå vil jeg gjøre ende på Jakobs fangenskap og forbarme meg over hele Israels hus, og jeg vil vise meg nidkjær for mitt hellige navn

Esek 39,29

Jeg vil ikke mer skjule mitt åsyn for dem, for jeg vil utgyte min Ånd over Israels hus, sier Herren Herren.

Esek 45,8

Dette skal han ha som sitt land, som sin eiendom i Israel, og mine fyrster skal ikke mer undertrykke mitt folk, men overlate landet til Israels hus etter deres stammer.

Mika 2,12

Jeg vil samle deg, Jakob, samle dere så mange som dere er. Jeg vil samle Israels rest. Jeg vil føre dem sammen som sauer i en kve, som en hjord til sitt beite, en larmende hop av mennesker.

Mika 4,1-7

Men det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene, og høyt hevet skal det være over alle høyder. Og folkeslag skal strømme opp på det.

Mange hedningefolk skal gå av sted og si, Kom, la oss gå opp til Herrens berg og til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.

Han skal dømme mellom mange folkeslag og skifte rett for veldige hedningefolk helt til de fjerneste land. De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Folk skal ikke lenger løfte sverd mot hverandre og ikke mer lære å føre krig.

Men de skal sitte hver under sitt vintre og sitt fikentre, og ingen skal skremme dem. For Herrens, hærskarenes Guds munn har talt.

For alle folkene vandrer hver i sin guds navn, men vi vandrer i Herrens, vår Guds navn evig og alltid.

På den dag, sier Herren, vil jeg samle de haltende og sanke sammen de bortdrevne og dem jeg har faret ille med.

Jeg vil la de haltende bli i live som en rest og gjøre de bortdrevne til et mektig folk. Og Herren skal være konge over dem på Sions berg fra nå og til evig tid.

Mika 5,2

Derfor skal han overgi dem inntil den tid da hun som skal føde [se Åp. 12,2.5], har født. De som blir igjen av hans brødre, skal vende tilbake sammen med Israels barn.

Mika 5,6

Jakobs rest skal være midt iblant mange folk som dugg fra Herren, som en regnskur på urter, som ikke venter på noen og ikke håper på menneskenes barn.

Mika 5,7

Jakobs rest skal være blant hedningefolkene, midt iblant mange folk, som en løve blant skogens dyr, som en ungløve blant sauehjorder, som trår ned og river i stykker der hvor den farer fram, og det er ingen som redder.

Herren vil føre tilbake Jakobs høyhet og Israels høyhet. For ransmenn har plyndret dem og ødelagt deres vintrær.

Sef 3,10

Fra landet bortenfor Etiopias elver skal de føre mine tilbedere, mitt spredte folk, som offergave til meg.

Joel 3,7

da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned til Josafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem på grunn av Israel, mitt folk og min arv, fordi de spredte dem blant hedningefolkene og delte mitt land.

Hos 6,11

Også for deg, Juda, er det fastsatt en høst, når jeg gjør ende på mitt folks fangenskap.

Joel 3,6

For se, i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap,

Amos 5,27

Jeg vil føre dere bort i fangenskap, langt bortenfor Damaskus, sier han som har navnet Herren, hærskarenes Gud.

Amos 9,9

For se, jeg befaler at Israels ætt skal ristes blant alle folkeslag, likesom en rister med et såld, og ikke et korn faller til jorden.

Amos 9,14

Og jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene og bo der og plante vingårder og drikke deres vin, og de skal dyrke opp hager og ete deres frukt.

Sef 2,7

Det skal bli en bygd for dem som blir igjen av Judas hus. Der skal de ha sitt beite. I husene i Askalon skal de hvile om kvelden. For Herren deres Gud skal se til dem og gjøre ende på deres fangenskap.

Sef 3,13

Israels rest skal ikke gjøre urett. De skal ikke tale løgn, og det skal ikke finnes en svikefull tunge i deres munn. For de skal finne føde og leve i ro, og ingen skal forferde dem

Sef 3,20

På den tid vil jeg føre dere hit. På den tid vil jeg sanke dere. For jeg vil gjøre dere til ry og til pris blant alle jordens folk, når jeg gjør ende på fangenskapet for deres øyne, sier Herren.

Sef 3,19-20

Se, jeg skal på den tid ha med alle dem å gjøre som plaget deg, og jeg vil frelse det haltende og sanke det bortdrevne, og jeg vil gjøre dem til pris og til ry over hele jorden, hvor de er blitt så vanæret.

På den tid vil jeg føre dere hit. På den tid vil jeg sanke dere. For jeg vil gjøre dere til ry og til pris blant alle jordens folk, når jeg gjør ende på fangenskapet for deres øyne, sier Herren.

Sak 2,2

Da spurte jeg engelen som talte med meg, Hva er dette? Og han sa til meg, Dette er de horn som har spredt Juda, Israel og Jerusalem.

Sak 2,4

Da spurte jeg, Hva kommer disse her for? Han svarte, Hornene har spredt Juda, slik at ingen våget å løfte hodet. Og nå er disse kommet for å forferde dem og slå av hornene på de hedningefolkene som løftet horn mot Juda land for å spre folket.

Sak 2,10

Hør! Hør! Fly bort fra Nordens land, sier Herren. For jeg har spredt dere for himmelens fire vinder, sier Herren.

Sak 7,14

Jeg spredte dem som i en stormvind blant alle hedningefolkene som de ikke kjente. Og landet skal ligge øde etter dem, så ingen drar fram eller tilbake der. Og slik gjorde de det herlige landet til en ørken.

Sak 9,1

Dette utsagn er Herrens ord mot Hadraks land, og i Damaskus slår det seg ned -- når menneskene og alle Israels stammer vender sitt øye til Herren.

--------------------------------------------------------

Bileams profeti

4M 24,2-4

Og Bileam løftet sine øyne og så Israel leiret etter sine stammer. Da kom Guds Ånd over ham

og han stemte i sitt kvad: Så sier Bileam, Beors sønn, så sier mannen med lukket øye*,

så sier han som hører ord fra Gud, som skuer syner fra Den Allmektige - sunket til jorden med opplatt øye:. . . .

4M 24,14-24

Se, jeg vender nå hjem til mitt folk. Men la meg først varsle deg om hva dette folket [Israels tolv stammer, Israel] skal gjøre med ditt folk [moabittene] i de siste dager.10018f42-8464-4c7a-bf61-5def436cbae4

Og han stemte i sitt kvad og sa: Så sier Bileam, Beors sønn. Så sier mannen med lukket øye.

Så sier han som hører ord fra Gud og har fått kunnskap fra Den Høyeste. Han som skuer syner fra Den Allmektige, sunket til jorden med opplatt øye:

Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp av Jakob, et spir løfter seg fra Israel. Han knuste Moabs tinninger og utryddet ufredsætten.

Edom blir ham underlagt, Se'ir, hans fiende, blir ham underlagt. Stort velde vinner Israel.

En hersker går ut fra Jakob, han utrydder dem som har reddet seg inn i byene.

Så fikk han se amalekittene. Da begynte han å fremsi sitt kvad: Det første blant hedningefolkene er Amalek, men til sist skal han gå til grunne.

Så fikk han se kenittene, og han sa fram sitt kvad: Fast er din bolig, på berget har du bygd ditt rede,

men likevel skal Ka'in bli ødelagt når Assur fører deg bort i fangenskap.

Så stemte han igjen i med sitt kvad og sa: Ve! Hvem skal bli i live når Gud lar dette skje?

En flåte av skip kommer fra Kittims kyst. De underkuer Assur. De underkuer Eber. Men også de skal gå til grunne.

"Hedningene"

Jes 56,3-8

Den fremmede som holder seg til Herren, må ikke si: Herren vil visst skille meg fra sitt folk! Og den som er gjeldet, må ikke si: Se, jeg er et tørt tre!

For så sier Herren: De gjeldinger som vil holde mine sabbater og velge det som jeg har behag i, og holde fast ved min pakt,

dem vil jeg i mitt hus og innenfor mine murer, gi et minne og et navn som er bedre enn sønner og døtre. Et evig navn vil jeg gi dem, som ikke skal slettes ut.

Og de fremmede som holder seg til Herren for å tjene ham og for å elske Herrens navn, og for å være hans tjenere, alle de som holder sabbaten, så de ikke vanhelliger den, og som holder fast ved min pakt,

dem vil jeg føre til mitt hellige berg og la dem glede seg i mitt bønnehus. Deres brennoffer og slaktoffer skal være til behag på mitt alter. For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk.

Så sier Herren Herren, han som samler de fordrevne av Israel: Enda flere vil jeg samle til ham, i tillegg til dem som allerede er samlet til ham.

Jes 14,1

For Herren skal forbarme seg over Jakob og igjen utvelge Israel. Han skal bosette dem i deres land. Og fremmede skal slå seg sammen med dem og holde seg til Jakobs hus.

Sist redigert onsdag, 04 november 2020 22:27

Logg inn for å kommentere
s

Nettstedet drives utelukkende

ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte denne opplysningsvirksomheten, så alle bidrag mottas med takk.

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: Stefan Kaspersen

Magasinet innsyn © 2001-2021

Min konto