Skriv ut denne siden

Bibelske henvisninger til de 12 Israels stammer

(0 Stemmer)
Efraim

Jes 9,21

Manasse eter Efra'im og Efra'im eter Manasse. Begge til sammen er de mot Juda. Men med alt dette vender Herrens vrede ikke tilbake, ennå er hans hånd rakt ut.

Jes 11,13

Da skal Efra'ims misunnelse vike, og de som overfaller Juda, skal bli utryddet. Efra'im skal ikke misunne Juda og Juda ikke overfalle Efra'im.

Jer 31,9

Med gråt skal de komme og med ydmyke bønner, og jeg vil lede dem. Jeg vil føre dem til rennende bekker på en jevn vei, hvor de ikke skal snuble. For jeg skal være en far for Israel, og Efra'im er min førstefødte.

Jer 31,18

Jeg har hørt Efra'im klage, Du har tuktet meg. Ja, jeg ble tuktet som en utemmet kalv. Omvend meg du, så blir jeg omvendt! Du er jo Herren min Gud.

Jer 31,20

Er da Efra'im min dyrebare sønn og mitt kjæreste barn, siden jeg ennå må komme ham i hu, enda jeg så ofte har talt imot ham? Derfor røres mitt hjerte av medynk med ham, jeg må forbarme meg over ham, sier Herren.

Esek 37,16

Og du, menneskesønn! Ta deg en stav og skriv på den, For Juda og for Israels barn, hans medbrødre! Og ta deg en annen stav og skriv på den, For Josef -- en stav for Efra'im og hele Israels hus, hans medbrødre!

Hos 4,17

Efra'im er bundet til avgudsbilder. La ham fare!

Hos 5,3

Jeg kjenner Efra'im, og Israel er ikke skjult for meg. For nå har du drevet utukt, Efra'im! Israel er blitt urent.

Hos 5,5

Israels stolthet skal vitne mot ham like i ansiktet. Israel og Efra'im skal omkomme for sin misgjernings skyld, og også Juda skal omkomme med dem.

Hos 5,9

Efra'im skal bli til en ørken på straffens dag. Blant Israels stammer har jeg kunngjort det som sikkert vil skje.

Hos 5,11

Efra'im blir undertrykt, knust ved dom. For han fant for godt å følge menneskers bud.

Hos 5,12

Og jeg er som møll for Efra'im og som råttenhet for Judas hus.

Hos 5,13

Da Efra'im så sin sykdom og Juda sitt sår, da gikk Efra'im til Assur og sendte bud til kong Jareb*. Men han skal ikke kunne helbrede dere, og deres sår skal ikke bli legt.

Hos 5,14

For jeg er som en løve mot Efra'im og som en ung løve mot Judas hus. Jeg river i stykker og går min vei, jeg sleper byttet bort, og det er ingen som frelser.

Hos 6,4

Hva skal jeg gjøre med deg, Efra'im? Hva skal jeg gjøre med deg, Juda? For deres kjærlighet er som en morgensky, lik duggen som tidlig går bort.

Hos 6,10

I Israels hus har jeg sett grufulle ting. Der driver Efra'im hor, der er Israel blitt urent.

Hos 7,8

Efra'im blander seg med folkene. Efra'im er blitt en kake som ikke er vendt.

Hos 7,11

Efra'im er blitt som en enfoldig due, uten forstand. De kaller på Egypt, de går til Assur.

Hos 8,9

De drog opp til Assur lik et villesel som går sine egne veier. Efra'im kjøper seg elskere.

Hos 8,11

Fordi Efra'im har gjort seg så mange altere til å synde med, er de blitt ham altere til synd.

Hos 9,3

De skal ikke bli boende i Herrens land. Men Efra'im skal vende tilbake til Egypt, i Assur skal de ete det som er urent.

Hos 9,8

Profeten er en vokter for Gud over Efra'im. Profeten er en fuglefangersnare på alle sine veier, og det er fiendskap i hans Guds hus.

Hos 9,13

Efra'im er, som jeg har sett, plantet på en eng som Tyrus. Men Efra'im må føre sine barn ut til bøddelen.

 Hos 9,16

Efra'im er slått ned. Deres rot er blitt tørr. Frukt skal de ikke bære. Om de så føder, vil jeg drepe deres dyre livsfrukt.

Hos 10,6

Også den skal bli ført til Assur, som en gave til kong Jareb*. Skam skal Efra'im høste. Israel skal bli til skamme over sine planer.

Hos 10,11

Efra'im er en temmet kvige, som gjerne vil treske. Men jeg legger et åk på hennes fagre hals. Jeg vil spenne Efra'im for, Juda skal pløye, Jakob skal harve.

Hos 11,3

Og det var da jeg som lærte Efra'im å gå og tok dem på mine armer. Men de skjønte ikke at jeg helbredet dem.

Hos 11,8

Hvordan skal jeg kunne oppgi deg, Efra'im? Hvordan skal jeg kunne gi deg til pris, Israel? Hvordan skal jeg kunne gi deg opp som Adma, gjøre med deg som med Sebo'im? Mitt hjerte vender seg i meg, all min medynk våkner.

Hos 11,9

Jeg vil ikke fullbyrde min brennende vrede, jeg vil ikke igjen ødelegge Efra'im. For jeg er Gud og ikke et menneske, Den Hellige midt iblant deg. Jeg kommer ikke med glødende harme.

Hos 12,1

Efra'im har omringet meg med løgn, og Israels hus med svik. Juda er ennå gjenstridig mot Gud, mot Den Hellige, han som er trofast.

Hos 12,2

Efra'im lengter etter vind, han jager etter østavær. Hele dagen dynger han opp løgn og ødeleggelse. De inngår pakt med Assur, de fører olje til Egypt.

Hos 12,9

Og Efra'im sier, Ja, jeg er blitt rik, jeg har vunnet meg gods. Men i alt mitt strev skal ingen kunne finne noen urett, noen synd.

Hos 12,15

Efra'im har vakt bitter harme. Derfor skal hans Herre la hans blodskyld komme over ham, og hans hån skal han gjengjelde ham.

Hos 13,1

Når Efra'im talte, ble alle redde. Han raget høyt opp i Israel. Da førte han skyld over seg ved å dyrke Ba'al, og døde.

Hos 14,9

Efra'im! Hva har jeg mer med avguder å gjøre? Jeg vil bønnhøre ham og se til ham. Jeg er som en grønn sypress, din frukt kommer fra meg.

Sak 9,10

Og jeg vil utrydde vognene i Efra'im og hestene i Jerusalem. Alle krigsbuer skal skaffes bort, og han skal tale fred til hedningene. Hans herredømme skal nå fra hav til hav og fra elven til jordens ender.

Sak 9,13

For jeg spenner Juda som min bue og legger Efra'im på buen. Jeg egger dine sønner, Sion, mot dine sønner, Javan*. Jeg gjør deg lik en kjempes sverd.

Jer 4,15

For en røst kommer med melding fra Dan og varsler ondt fra Efra'ims fjell.

Jer 7,15

Jeg vil kaste dere bort fra mitt åsyn, slik som jeg har kastet bort alle deres brødre, hele Efra'ims ætt.

Jer 31,6

For det kommer en dag da vektere skal rope på Efra'ims fjell, Stå opp og la oss dra opp til Sion, til Herren vår Gud!

Jer 50,19

Og jeg vil føre Israel tilbake til dets beitemarker, det skal beite på Karmel og i Basan, og på Efra'ims fjell og i Gilead skal det ete seg mett.

Esek 37,19

-- da skal du si til dem, Så sier Herren Herren, Se, jeg tar Josefs stav, som er i Efra'ims hånd, og Israels stammer, hans medbrødre, og jeg legger dem til Judas stav og gjør dem til én stav, så de blir til ett i min hånd.

Hos 7,1

Når jeg vil lege Israel, da åpenbares Efra'ims misgjerning og Samarias ondskap. For de farer med svik. Tyver bryter seg inn, og røverskarer plyndrer utenfor. 

Hos 9,11

Efra'ims herlighet skal fly bort som en fugl. Ingen fødsel, intet fruktsommelig morsliv, ingen unnfangelse!

Hos 13,12

Efra'ims misgjerning er samlet opp, hans synd er tatt vare på.

Obad,19

De som bor i Sydlandet, skal ta Esaus berg i eie. De som bor i lavlandet, skal ta filistrenes land, og de skal ta Efra'ims land og Samarias land i eie, og Benjamin skal ta Gilead.

Sak 10,7

Efra'ims menn skal være lik kjemper, og deres hjerter skal bli glade som av vin. Deres barn skal se det og glede seg, deres hjerter skal fryde seg i Herren.

 

Manasse

Jes 9,21

Manasse eter Efra'im og Efra'im eter Manasse. Begge til sammen er de mot Juda. Men med alt dette vender Herrens vrede ikke tilbake, ennå er hans hånd rakt ut.

 

Josef

Esek 37,16

Og du, menneskesønn! Ta deg en stav og skriv på den, For Juda og for Israels barn, hans medbrødre! Og ta deg en annen stav og skriv på den, For Josef -- en stav for Efra'im og hele Israels hus, hans medbrødre!

Esek 47,13

Så sier Herren Herren, Dette er de grenser som de skal skifte ut landet etter, til arv for Israels tolv stammer. Josef skal ha to deler.

Esek 37,19

-- da skal du si til dem, Så sier Herren Herren, Se, jeg tar Josefs stav, som er i Efra'ims hånd, og Israels stammer, hans medbrødre, og jeg legger dem til Judas stav og gjør dem til én stav, så de blir til ett i min hånd.

Amos 5,6

Søk Herren, så skal dere leve! Ellers skal han komme over Josefs hus som en ild, og den skal fortære, og Betel skal ikke ha noen til å slokke.

Amos 5,15

Hat det onde og elsk det gode, og la retten stå fast på tinget! Kanskje Herren, hærskarenes Gud, da vil være nådig mot Josefs rest.

Amos 6,6

som drikker vin av skåler og salver dere med den fineste olje, men ikke sørger over Josefs skade.

Obad,18

Jakobs hus skal bli en ild og Josefs hus en flamme. Og Esaus hus skal bli til halm, og de skal sette ild på det og fortære det. Det skal ikke bli noen tilbake av Esaus hus, for Herren har talt.

Sak 10,6

Jeg vil styrke Judas hus og frelse Josefs hus og føre dem hjem. For jeg forbarmer meg over dem, og de skal være som om jeg aldri hadde forkastet dem. For jeg er Herren deres Gud og vil bønnhøre dem.

 

Dan

Jer 4,15

For en røst kommer med melding fra Dan og varsler ondt fra Efra'ims fjell.

Jer 8,16

Helt fra Dan kan vi høre lyden av hans fnysende hester. Når hans hingster vrinsker, skjelver hele landet. De kommer og fortærer landet og alt som er i det, byen og dem som bor i den.

Amos 8,14

De som sverger ved Samarias synd* og sier, Så sant din gud lever, Dan! Og så sant han lever, han som de dyrker i Be'er-seba! -- de skal falle og ikke reise seg mer.

 

Naftali

Jes 9,1

Men det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå er trengsel. Tidligere førte Herren vanære over Sebulons land og over Naftalis land, men i framtiden skal han føre ære over det -- over veien ved havet, landet på den andre siden av Jordan, hedningenes Galilea.

 

Gad

Jes 65,11

Men dere som går bort fra Herren, som glemmer mitt hellige berg, som dekker bord for Gad, og som fyller begeret med krydret vin for Meni,

Jer 49,1

Om Ammons barn. Så sier Herren, Har Israel ingen barn, eller har han ingen arving? Hvorfor har deres konge* tatt Gad i eie, og hans folk bosatt seg i dets byer?

 

Sebulon

Jes 9,1

Men det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå er trengsel. Tidligere førte Herren vanære over Sebulons land og over Naftalis land, men i framtiden skal han føre ære over det -- over veien ved havet, landet på den andre siden av Jordan, hedningenes Galilea*.

 

Benjamin

Hos 5,8

La basunen lyde i Gibea, og trompeten i Rama! Blås alarm i Bet-Aven! Fienden er etter deg, Benjamin!

Obad,19

De som bor i Sydlandet, skal ta Esaus berg i eie. De som bor i lavlandet, skal ta filistrenes land, og de skal ta Efra'ims land og Samarias land i eie, og Benjamin skal ta Gilead.

Jer 6,1

Flykt bort, Benjamins barn, ut av Jerusalem! Blås i basun i Tekoa og reis opp et tegn over Bet-Hakkerem! For ulykke truer fra nord med stor ødeleggelse.

Jer 17,26

og de skal komme fra byene i Juda og fra landet omkring Jerusalem, fra Benjamins land og fra lavlandet og fra fjellbygdene og fra sydlandet, og de skal bære fram brennoffer og slaktoffer og matoffer og virak, og de skal bære fram takkoffer i Herrens hus.

Jer 32,44

De skal kjøpe marker for penger og skrive kjøpebrev og forsegle dem og ta vitner, i Benjamins land og i landet omkring Jerusalem og i Judas byer, både byene i fjellbygdene og byene i lavlandet og byene i sydlandet. For jeg vil føre tilbake deres fangne, sier Herren.

Jer 33,13

I byene i fjellbygdene, i byene i lavlandet og i byene i sydlandet og i Benjamins land og i landet omkring Jerusalem og i Judas byer skal sauene enda en gang gå forbi den som teller dem, sier Herren.

Jer 37,12

gikk Jeremia ut av Jerusalem midt iblant folket for å gå til Benjamins land og hente sin arvedel.

 

Levi

Mal 2,4

Da skal dere kjenne at jeg har sendt dette bud til dere, for at min pakt med Levi skal stå fast, sier Herren, hærskarenes Gud.

Sak 12,13

Levis hus' slekt for seg og deres kvinner for seg, sime'ittenes slekt for seg og deres kvinner for seg,

Mal 3,3

Han skal sitte og smelte og rense sølvet. Han skal rense Levis barn, lutre dem som sølv og gull. Og de skal bære fram for Herren offergaver i rettferdighet.

5M 27,12-13

Når dere er kommet over Jordan, skal disse stå på fjellet Garisim og velsigne folket, Simeon og Levi og Juda og Issakar og Josef og Benjamin. Og disse skal stå på fjellet Ebal og lyse forbannelsen, Ruben og Gad og Aser og Sebulon og Dan og Naftali.

 

Referanser i Det nye testamente

Matt 4,12-15

Da Jesus fikk høre at Johannes var blitt kastet i fengsel, drog han bort til Galilea. Han forlot Nasaret og bosatte seg i Kapernaum, som ligger ved Galilea-sjøen, i Sebulons og Naftalis landområder, for at det skulle bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja: Sebulons land og Naftalis land ved veien mot sjøen, landet på andre siden av Jordan, hedningenes Galilea,

Matt 10,5-6

Disse tolv sendte Jesus ut og bød dem, Gå ikke på veien til hedningene, og gå ikke inn i noen av samaritanernes byer, men gå heller til de tapte får av Israels hus!

Matt 15,24

Men han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus!

Matt 19,28

Jesus sa til dem, Sannelig sier jeg dere, I gjenfødelsen -- når Menneskesønnen sitter på sin herlighets trone -- da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer.

Luk 2,36

Og det var en profetinne der, Anna, Fanuels datter, av Asers stamme. Hun var kommet høyt opp i årene. Etter sin jomfrutid hadde hun levd sju år med sin mann.

Luk 22,30

for at dere skal ete og drikke ved mitt bord i mitt rike, og sitte på troner og dømme Israels tolv stammer.

Joh 7,35

Jødene sa da til hverandre, Hvor vil han dra hen, siden vi ikke skal finne ham? Han vil vel ikke dra bort til dem som er spredt omkring blant grekerne [hedningene], og lære grekerne?

Apg 26,6-7

Og nå står jeg her og skal dømmes fordi jeg setter mitt håp til det løfte som Gud har gitt til fedrene, det som vårt tolvstammefolk under uopphørlig gudstjeneste natt og dag håper å vinne fram til. For dette håp, konge, blir jeg anklaget, og det av jøder!

Rom 11,1; Fil 3,5

Jeg sier altså: Har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra! Også jeg er jo en israelitt, av Abrahams ætt, av Benjamins stamme.

Heb 8,8

For det er nedsettende ord Gud taler til dem når han sier, Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus.

Heb 8,10

For dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager, sier Herren, Jeg vil gi mine lover i deres sinn og skrive dem i deres hjerter. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.

Jak 1,1

Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, hilser de tolv stammer som er spredt omkring i landene.

1Pet 1,1

Peter, Jesu Kristi apostel -- til de utvalgte, de som er utlendinger og er spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia,

Åp 7,4-8

Og jeg hørte tallet på dem som var beseglet. Det var hundre og førtifire tusen av alle Israels barns stammer. Av Juda stamme tolv tusen beseglede, av Rubens stamme tolv tusen, av Gads stamme tolv tusen, av Asers stamme tolv tusen, av Naftali stamme tolv tusen, av Manasse stamme tolv tusen, av Simeons stamme tolv tusen, av Levi stamme tolv tusen, av Issakars stamme tolv tusen, av Sebulons stamme tolv tusen, av Josefs stamme tolv tusen, av Benjamins stamme tolv tusen beseglede.

Åp 21,12

Den hadde en stor og høy mur med tolv porter. Ved portene var det tolv engler. Der var skrevet navnene på Israels barns tolv stammer.

 

Andre referanser

2 Esdra (4 Esra) 13,40-42 (apokryfene)

Dette er de ti stammer som ble ført bort fra sitt eget land i fangenskap den gang Josjia var konge, han som ble tatt til fange av assyrerkongen Salmanassar. Han førte dem over Eufrat, og de måtte bo i fremmed land. Men de holdt råd sammen og ble enige om å forlate hedningefolkene og dra lenger bort, til et sted hvor mennesker ikke hadde bodd tidligere, for at de iallfall der kunne holde de lover de ikke hadde overholdt i sitt eget land.
Sist redigert onsdag, 04 november 2020 22:27