Skriv ut denne siden

Konfrontasjon fra vest

(0 Stemmer)

Daniels åttende kapittel beskriver en konfrontasjon mellom to store militærmakter, der den ene blir totalt ødelagt. Er denne profetien relevant for vår egen tid, eller hører den historien til? La oss rette søkelyset mot Daniels åttende kapittel. La oss lese Daniels åttende kapittel i sin helhet: «I kong Belsasars tredje regjeringsår fikk jeg, Daniel, se et syn, et som kom etter det jeg før hadde sett. Jeg så i dette synet at jeg var i borgen Susan i landskapet Elam, videre så jeg i synet at jeg var ved elven Ulai. Jeg løftet mine øyne, og se — en vær stod foran elven. Den hadde to horn. Begge hornene var høye, men det ene var høyere enn det andre, og det høyeste vokste sist fram. Jeg så væren stange mot vest og mot nord og mot sør. Ingen dyr kunne stå seg mot den, og ingen kunne berge noen fra dens vold. Den gjorde som den ville og ble stor og mektig.

Ruinene av borgen Susan der Daniel fikk synet om væren og gjetebukkenRuinene av borgen Susan der Daniel fikk synet om væren og gjetebukkenMens jeg så på dette, se, da kom det en geitebukk fra vest. Den fór fram over hele jorden uten å komme nær marken. Og bukken hadde et veldig horn mellom øynene.

Den kom like bort til væren med de to horn, den jeg så foran elven, og sprang imot den i sin voldsomme kraft.

Jeg så at den kom tett innpå væren og fór løs på den i sinne. Den stanget til den og brakk begge hornene på den. Væren hadde ikke kraft til å stå seg mot den. Bukken kastet den til jorden og tråkket på den, og ingen kunne berge væren fra dens makt.

Geitebukken ble overmåte mektig. Men nettopp som den hadde nådd sin fulle styrke, ble det store hornet brukket av. I dets sted vokste det opp fire horn, store å se til. De vendte mot himmelens fire hjørner.

Fra ett av dem skjøt det fram et lite horn, som vokste seg overmåte stort mot sør og mot øst og mot det fagre land.

Det vokste helt opp til himmelens hær og kastet noen av hæren og av stjernene til jorden, og tråkket dem ned.

Ja, helt til hærens fyrste hevet det seg. Det tok fra ham det stadige [offer], og stedet for hans helligdom ble omstyrtet.

Sammen med det stadige [offer] ble hæren overgitt til ødeleggelse for frafallets skyld. Og hornet kastet sannheten til jorden. Det hadde framgang med alt det foretok seg.

Så hørte jeg en av de hellige tale. Og en annen hellig sa til ham som talte: Hvor lang tid gjelder synet om det stadige offer og det ødeleggende frafall — at både helligdom og hær overgis til å bli tråkket ned?

Og han sa til meg: To tusen tre hundre aftener og morgener, så skal helligdommen komme til sin rett igjen.

Da jeg, Daniel, hadde sett dette synet og søkte å forstå det, se, da stod det med ett foran meg en skikkelse som så ut som en mann.

Og jeg hørte et menneskes røst mellom Ulais bredder. Han ropte: Gabriel! Forklar synet for ham!

Så kom han til det sted hvor jeg stod. Og da han kom, ble jeg forferdet og falt på mitt ansikt. Han sa til meg: Gi akt, menneskebarn! For synet sikter til endens tid.

Mens han talte til meg, sank jeg sanseløs ned med ansiktet mot jorden. Men han rørte ved meg og reiste meg opp.

Og han sa: Se, jeg vil nå kunngjøre deg hva som skal skje i vredens siste tid. For synet sikter til den tid som er fastsatt for enden.

Væren som du så, den med de to horn, er kongene av Media og Persia.

Den raggete bukken er kongen av Grekenland, og det store hornet mellom dens øyne er den første kongen.

Når dette hornet ble brukket av, og det kom fire andre i dets sted, så betyr det at fire kongeriker skal oppstå av hans folk, men ikke med hans kraft.

I den siste tid av deres herredømme, når overtrederne har fylt sine synders mål, skal det stå fram en konge med frekt ansikt og kyndig i onde råd.

Hans makt skal bli stor, men ikke ved hans egen kraft. Han skal gjøre fryktelig stor skade og ha framgang med alt det han foretar seg. Mektige fyrster og de helliges folk skal han ødelegge.

Fordi han er klok, skal hans svikefulle framferd lykkes for ham. Han skal opphøye seg i sitt hjerte. Mange skal han ødelegge i deres trygghet. Ja, mot fyrstenes fyrste skal han sette seg opp, men uten menneskehånd skal han bli knust.

Synet om aftener og morgener, som det var tale om, er sannhet. Men gjem du synet, for det sikter til en fjern framtid.

Men jeg, Daniel, ble rent avmektig, og jeg ble syk i mange dager. Så stod jeg opp og gjorde min tjeneste hos kongen. Jeg var forferdet over synet, men det var ingen som forstod det» (Dan 8,1–27).

En bemerkelsesverdig profeti

Det åttende kapittel hos profeten Daniel, som ble sitert i sin helhet ovenfor, skildrer en bemerkelsesverdig profeti. Mange fortolkere mener synet fikk sin oppfyllelse i årene 331–164 f.Kr. Men er det det teksten sier, og engelen forklarer?

La oss først sammenfatte synet.

1. Daniel fikk synet ved elven Ulai. Denne elven heter i dag Karun: «Karun-elven, Persisk Rud-e Karun, bibelens Ulai, klassisk Eulaeus, i sydvest Iran» (Encyclopædia Britannica, 1974-utg., Micropædia bd. 5, art. Karun River. Uthevelser tilføyd). Denne store elven renner ut i Eufrat ved Abadan nær grensen mot Irak.

2. Foran denne elven står en vær med to horn. Væren blir kalt «kongene av Media og Persia».

3. En geitebukk fra vest kommer farende over hele jorda i full fart uten å berøre marka. Bukken kalles «kongen av Grekenland».

4. Denne geitebukken har et stort horn mellom øynene.

5. Dette hornet kalles «Grekenlands» første konge.

6. Geitebukken ødelegger væren med de to horn fullstendig.

7. På høyden av sin makt blir det store hornet brutt av.

8. I dets sted vokser det fram fire horn — fire kongeriker, eller deler av jorden.

9. Fra et av dem vokser det fram et lite horn.

10. Dette lille hornet vokser seg overmåte stort.

11. Det vokser helt opp mot «himmelens hær» og «hærens fyrste». Det forfølger også Guds folk.

12. Det tar fra hærens fyrste «det stadige». Ordet «offer» står ikke i grunnteksten, og er satt i hakeparentes her.

13. Det omstyrter stedet for helligdommen til hærens fyrste.

14. Det kaster sannheten til jorda og har framgang med alt det foretar seg.

15. Fra det lille hornet omstyrter stedet for helligdommen til den blir gjenopprettet, skal det gå 2300 «aftener og morgener» (heb. ereb boqer, aften morgen — entall).

16. Det skal bli knust «uten menneskehånd».

17. Synet sikter til «endens tid», «en fjern framtid» fra Daniels ståsted (ca. 550 f.Kr.). Det skildrer hva som skal skje i «vredens siste tid», «den tid som er fastsatt for enden».

Tradisjonell tolkning

Væren og gjetebukken: Milititærkonfrontasjon i endens tid?Væren og gjetebukken: Milititærkonfrontasjon i endens tid?Tradisjonelt blir synet anvendt på Aleksander den stores tid, og konfrontasjonen mellom væren og geitebukken tror man skildrer slaget ved Arbela (Gaugamela) i 331 f.Kr. Det store hornet mener man er Aleksander den store, og de fire hornene som vokser opp etter Aleksanders brå død i 323 f.Kr. representerer de fire (?) provinsene Aleksanders hellenistiske rike etter hvert ble delt opp i. Det lille hornet skal da symbolisere Romerriket i dets «to faser»: «Det hedenske» (fram til 476 e.Kr.) og «det pavelige», angivelig fra 538 e.Kr. — men det er meget omstridt. En rekke fortolkere mener at det lille hornet representerer den syrisk/selevkidske konge Antiokus IV Epifanes (215–164 f.Kr.). Jeg vil ikke gå nærmere inn på disse tradisjonelle tolkningene som byr på visse problemer. I stedet vil vi fokusere på hva Bibelen egentlig sier. Tradisjoner kan være mosegrodd av elde, men mosen gjør ikke tradisjon til sannhet. Det er mange eksempler på nettopp det.

Endetidsprofeti

Engelen sier i klartekst at synet skal få sin oppfyllelse i «vredens siste tid» (v. 19). Det sikter til «endens tid. . . .Den tid som er fastsatt for enden» (v. 17,19). Dette kan vi ikke med vår beste vilje kalle det tredje århundre før Kristus, eller makkabeertiden i det første årh. f.Kr. Synet vil få sin oppfyllelse i «endens tid». Det er fra dette utgangspunktet vi må studere Daniels åttende kapittel.

Fordi engelen sier at væren representerer «kongene av Media og Persia», og geitebukken «kongen av Grekenland», har mange bibelfortolkere tradisjonelt lagt versene til den del av verdenshistorien da disse rikene var bokstavelig i eksistens. Man ignorerer imidlertid engelens ord om at begivenhetene hører hjemme i endens tid.

Med andre ord: Væren representerer «kongene av Media og Persia» — men i endens tid. Geitebukken representerer «kongen av Grekenland» — men i endens tid.

Engelen henvendte seg til Daniel i datidens språk, med navn han kjente til, men gjør det ellers klart hvor synet hører hjemme.

Vredens siste tid

Engelen sier til Daniel at begivenhetene i kap. 8 skal skje i «vredens siste tid», «endens tid» (v. 19). I bibelen er det en fotnote under verset med referanse til Åpenbaringen 15,1. La oss lese hva som står der:

«Og jeg så et annet tegn i himmelen, stort og underfullt: Sju engler med sju plager, de siste, for med dem er Guds vrede fullbyrdet

Med de syv siste plager er altså Guds vrede fullendt. Så er spørsmålet: Når begynte Guds vrede? Bibelen sier:

«Og den sjuende engel blåste i basunen. Og høye røster ble hørt i himmelen, som sa: Kongedømmet over verden tilhører nå vår Herre og hans Salvede, og han skal være konge i all evighet. . . .Hedningefolkene raste, men nå er din vrede kommet — tiden da de døde skal dømmes, og da du skal lønne dine tjenere profetene og de hellige og dem som frykter ditt navn, de små og de store, og da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden» (Åp 11,15.18). Vredens tid er altså tiden som faller under den syvende basun og de syv siste plager.

Vi skal være klar over at synet i Daniel 8 generelt er relatert til «endens tid. . .den tid som er fastsatt for enden». Det som er viktig å merke seg, er at væren og geitebukken ikke er hva synet egentlig dreier seg om, men heller er begivenheter på verdensarenaen som fører opp til synets kulminasjon: Det lille hornet og dets aktiviteter. Dette er synets høydepunkt. Vi kan da etter alt å dømme si at synet om væren og geitebukken får sin oppfyllelse en eller annen gang i «endens tid», mens aktivitetene til det lille hornet finner sted under vredens tid, som er mot slutten av endetiden.

Moderne motparter

Oppgaven blir først å finne ut hvilke landområder som i moderne historie — endens tid — ligger i de landområdene som utgjorde oldtidens Media, Persia og «Grekenland». Dette er ikke spesielt vanskelig. En sammenligning mellom et historisk atlas og et moderne atlas viser at landområdene til oldtidens Media og Persia tilsvarer dagens Iran, Irak, Syria og andre islamske land i Midtøsten/Nordafrika — kort og godt: Den islamske verden. Men hvem eller hva er geitebukken, «Grekenlands konge» i endens tid?

Elven Karun (Ulai)Elven Karun (Ulai)Ut fra engelens forklaring er det åpenbart at væren og geitebukken representerer store militærmakter i konfrontasjon. Siden Daniel fikk synet ved elven Ulai (Karun), er det tenkelig at konfrontasjonen vil skje i nettopp disse landområdene — en konfrontasjon mellom Medo-persias og Grekenlands moderne motparter.

Geitebukken kommer farende fra vest. Fra Daniels ståsted ved Ulai blir dette å regne som en vestmakt. Det er da nærliggende å tenke seg dagens «vestmakter» som den moderne motpart til geitebukken/Grekenlands konge. Dagens vestmakter er USA og dets allierte NATO, som i tillegg til USA og Canada består av 17 europeiske land, inklusive Hellas (Grekenland) — til sammen 19 land vest for Daniels ståsted. Dette er «Vestmaktene».

Medo-persia på Daniels tid (5. årh. f.Kr.). Som vi ser, tilsvarer disse områdene dagens islamske makter i Midtøsten/NordafrikaMedo-persia på Daniels tid (5. årh. f.Kr.). Som vi ser, tilsvarer disse områdene dagens islamske makter i Midtøsten/NordafrikaDagens Hellas (Grekenland) er neppe som enkeltstående land noen militærmakt av betydning som oppfyller beskrivelsen av geitebukken. Men Hellas er medlem av NATO-alliansen med USA i spissen, og disse vestmaktene er verdens mektigste militærmaskin.

Vi kan da med rimelig sannsynlighet si at væren i synet representerer dagens Irak/Iran/syria, eller den islamske del av verden, Midtøsten. Under en konfrontasjon er det rimelig at landene i denne delen av verden står samlet.

Geitebukken symboliserer antakelig Vestmaktene, dvs. NATO-landene med USA i spissen.

Det er denne konfrontasjonen som nå avtegner seg i verdensarenaens horisont, skal vi dømme etter hva mediene antyder.

Det store hornet

Engelen sier at det store hornet mellom øynene til geitebukken er «dens første konge». Uttrykket «første» (rishon) som brukes her, kan også bety først i rang, «den fremste». Det skulle vel ikke være så vanskelig å finne ut hvilken «konge» som er den fremste i Vesten. USA er i dag verdens mektigste militærmaskin, og er den desidert fremste av NATO-maktene. USA er Vestmaktenes lederskikkelse. Det store hornet er et passende symbol på USA. Så skal vi ikke glemme at USA i dag faktisk blir diktert av staten Israel, som nå hisser til en krig mot Iran, og vil dra lakeien USA med i krigen.

Konfrontasjon/krig

Vi får da følgende scenebilde i «endens tid»: Vestmaktene («geitebukken», NATO-alliansen ledet av USA) går til krig mot «væren» (Den islamske verden, Midtøsten) der Iran, Irak og Syria er de sterkeste militærmakter. Irak er nå invadert og underkuet, og Iran og Syria står tilbake. Ifølge synet blir den islamske verden fullstendig ødelagt av Vestmaktene:

«Den [geitebukken] kom like bort til væren med de to horn, den jeg så foran elven, og sprang imot den i sin voldsomme kraft. Jeg så at den kom tett innpå væren og fór løs på den i sinne. Den stanget til den og brakk begge hornene på den. Væren hadde ikke kraft til å stå seg mot den. Bukken kastet den til jorden og tråkket på den, og ingen kunne berge væren fra dens makt» (v. 6–7)

USA går til grunne

USA og dens allierte, Vestmaktene, vinner ifølge profetiene en overlegen militær seier over de islamske landene i Midtøsten. Men idet de befinner seg på maktens tinde, skjer noe katastrofalt. Midt i all seiersrusen og champagneskålingen blir det store hornet brutt av — USA kollapser. Det står ikke at geitebukken i seg selv blir ødelagt, slik væren ble, men at det store hornet mellom øynene, den fremste kongen, går til grunne. Dette kan skje via økonomisk kollaps og en serie naturkatastrofer som bringer landet til ruin. Vi ser alle tegn til dette i dag.

Dagens MidtøstenDagens MidtøstenAllerede nå er det tegn som tyder på at større katastrofer er på gang.

• Det er mange merkelige og til dels kraftige jordskjelv over deler av USA. Det er ekstrem tørke og ekstreme oversvømmelser som tyder på at større naturkatastrofer av hittil ukjent format er på gang.

• Over et større område av staten Oregon er det på satellittbilder oppdaget en større utbulning som kan tyde på unormal seismisk/vulkansk aktivitet under jordskorpa i dette området, og det forventes et gigantisk vulkanutbrudd.

• Det blir snakket om at et større jordskjelv, kanskje med styrke 9.0 vil ramme Los Angeles/San Francisco-området i California.

Tiden må vise hvordan begivenhetenes gang vil arte seg i detalj. Til nå får vi nøye oss med omrissene.

Fire nye konger

I stedet for det store hornet — USA — vokser det opp fire store nye horn i dets sted (v. 8). Disse hornene peker i alle himmelretninger, noe som tyder på en global utstrekning. Det er fire nye kongeriker (nasjoner/regioner) som skal oppstå av det som var USA, men «ikke med hans kraft», dvs. det er andre makter enn det tidligere USA som danner disse nasjonene. Antakelig er det snakk om «Den nye verdensorden» i et eller annet aspekt, kanskje en form for koalisjon eller regionalisering. Dette får bare tiden vise.

Det lille horn

Ut fra et av de fire hornene (eller evt. en av de fire himmelretninger horna pekte mot) vokser det fram et lite horn. Synet sier at det brøt fram i «den siste tid» av herredømmet til de fire nasjonene/regionene, dvs. på en tid da også disse nærmet seg fallet. Overtrederne har da fylt sitt syndebeger, står det.

Engelen beskriver dette lille hornet som en konge «med frekt ansikt og kyndig i onde råd» (v. 23). Dette kan neppe være noen annen enn endetidens Antikrist. La oss se på kjennetegnene:

1. Det bryter fram fra ett av de fire horna (ev. de fire himmelretninger).

2. Det vokser fram når det nærmer seg slutten på de fire hornenes regjeringstid.

3. Det vokser seg overmåte stort mot syd, øst, og mot «Det fagre land», dvs. «Israels land». Denne kongen skal få stor makt, «men ikke ved hans egen kraft».

4. Det vokser helt opp til «himmelens hær» og kaster noen av «hæren og stjernene» til jorden.

5. Det hever seg helt til «Hærens fyrste» og setter seg opp mot ham.

6. Det tar fra Hærens fyrste «Det stadige».

7. Det omstyrter stedet for helligdommen til Hærens fyrste.

8. Det skal fare med «svikefull ferd».

9. Det kaster sannheten til jorda og skal «ødelegge mange i deres trygghet».

10. Det skal ødelegge mektige fyrster og «de helliges folk».

11. Det har framgang med alt det foretar seg, og gjør «fryktelig stor skade».

12. Det opphøyer seg i sitt hjerte.

13. Det skal knuses «uten menneskehånd».

Siden Daniels åttende kapittel hører hjemme i endens tid, er det rimelig å tro at det lille hornet ikke er noen ringere enn endetidens Antikrist. Det bærer alle kjennetegnene, og skal til slutt «knuses uten menneskehånd». Det er en klar link fra det lille hornet i kap. 8 til det lille hornet i kap. 7, «ødeleggeren» i kap. 9 og «den ødeleggende styggedom i kap. 11–12. Eksempelvis avskaffer makten i Dan. 11–12 «det stadige» — det samme som det lille hornet i kap. 8.

Linken er også innlysende fra Dan. 7–12 til Åpenbaringsboken og apostelen Paulus i 2 Tess 2,3–4. Alt dette vil jeg ta opp i en annen artikkel.

2300 aften/morgen

Mens Daniel så på herjingene til det lille hornet, hørte han en engel stille et spørsmål til en annen engel:

«Hvor lang tid gjelder synet om det stadige offer og det ødeleggende frafall — at både helligdom og hær overgis til å bli tråkket ned?» (V. 13.)

Og den andre engelen svarte på det han ble spurt om:

«Og han sa til meg: To tusen tre hundre aftener og morgener, så skal helligdommen komme til sin rett igjen» (v. 14).

Engelen stiller med andre ord følgende spørsmål: «Hvor lenge skal det lille hornet holde på med sine herjinger? Hvor lenge skal helligdommen som han har omstyrtet ligge nedtråkket?»

Og den andre engelen svarer på spørsmålet: «Det skal få holde på i 2300 aften/morgen. Deretter skal helligdommen som hornet har nedtråkket, bli gjenopprettet». Det er dette spørsmålet dreier seg om, og den andre engelen gir direkte svar på hva han blir spurt om. Hva ellers?

1150 dager

Det store hornet på gjetebukken fra vest blir brutt av, og i dets sted vokser det opp fire nye horn. Fra det ene av disse vokser det fram et lite horn, som kan representere endetidens AntikristDet store hornet på gjetebukken fra vest blir brutt av, og i dets sted vokser det opp fire nye horn. Fra det ene av disse vokser det fram et lite horn, som kan representere endetidens AntikristEnkelte bibeloversettelser, f.eks. den tyske Elberfelder-utgaven har føyd en fotnote til Dan. 8,14 og de 2300 «aftener og morgener». Fotnoten sier: «Eller 1150 dager». Dette er meget sannsynlig.

Det hebraiske døgnet begynte om kvelden kl. 18.00 og varte fram til neste kveld kl. 18,00. Første gang vi støter på dette prinsippet, er i 1 Mos 1,5: «Gud kalte lyset dag, mørket kalte han natt. Og det ble aften [ereb], og det ble morgen [boqer], første dagen [yom].»

På hebraisk brukes uttrykket ereb om den mørke del av døgnet (kveld/natt), mens den lyse del av døgnet (morgen/dag) heter boqer. Et 24-timers døgn bestående av de to delene heter yom på hebraisk. Et 24-timers døgn består altså av to deler.

I Daniel 8,14 står det 2300 ereb (entall) boqer (entall). 2300 aften/morgen tilsvarer 1150 24-timers døgn. Vi kan bruke en norsk analogi: Døgnet (24 t) består av to deler: natt og dag. 25 dager + 25 netter = 50 dager/netter = 25 døgn. På samme måten: 1150 aften + 1150 morgen = 2300 aften/morgen = 1150 døgn.

Hvis dette er meningen, vil 1150 dager (døgn) føye seg inn i rekken på de 1335/1290/1260 dagene i Daniels 12. kapittel, som alle er berammet til endetiden. I Åpenbaringsboken finner vi også de samme 1260 dagene i samme tidsramme. Siden Daniels åttende kapittel er for endens tid, vil de 1150 dagene i kap. 8,14 føye seg inn et eller annet sted i denne tidsrammen. Dette blir emnet i en annen artikkel.

Konklusjon

Hvis ovenstående tolkning er riktig, og det er mange fortolkere i disse dagene som begynner å se Daniels åttende kapittel fra denne vinklingen, beskriver kapitlet USAs skjebne, og verdensregjeringen («Den nye verdenorden») som kommer på plass en kort stund før Jesu annet komme.

USA: den fremste av VestmakteneUSA: den fremste av VestmakteneDaniel 8 baner veien for Bibelens Antikrist i endetiden.

Ut fra de begivenheter som utspiller seg på verdensarenaen i disse dager etter attentatet mot World Trade Center-bygningene i New York i 2001, er det mye som tyder på at oppfyllelsen av Daniel 8 kan være nær forestående. Tiden får vise. De bilder vi så av de to WTC-tårnene som kollaberte, kan være et varsel om USAs nære kollaps.

Bildet blir da:

NATO-flaggetNATO-flagget1. Vestmaktene (USA og de andre NATO-landene) går til militært angrep på den islamske verden, primært Iran, Irak, Syria, men drar resten av Midtøsten med seg. Dette skjer under påskudd av å bekjempe terrorisme. Dette ser vi rett foran våre øyne i dag.

2. Vestmaktene vinner en overlegen seier og knuser den islamske verden.

3. På høyden av sin makt, midt i seiersrusen kollapser USA.

4. Det blir dannet en form for regionalisering med fire soner el.l. De får global makt. Dette kan være en verdensregjering i et eller annet aspekt. For øvrig er verden også delt inn i ti soner.

5. Ut fra en av disse fire nasjoner/regioner kommer Antikrist. Han vil få en virketid på tre og et halvt år. (Dan. 7, Åp. 13).

Det er på dette tidspunkt vanskelig, for ikke å si umulig å utpensle alle begivenhetene i detalj, men Bibelen gir oss et noenlunde omriss av hva som skal skje.

Jeg vil ta opp andre aspekter av endetidsprofetiene i Daniel og Åpenbaringen i andre artikler.

Tiden er nå svært kort, og vår frihet vil snart bli sterkt begrenset. «Storebror»-samfunnet venter på oss, og «dyrets merke» lurer rundt hjørnet. En storkrig er en ypperlig anledning til å bringe verdensøkonomien i ruiner. Vi skal ikke glemme at det som skjer på verdensarenaen ikke skjer tilfeldig, men er orkestert av mektige personer bak kulissene. Dette kan du lese nærmere om i innsyn 1-2001.

Det er mørke foran oss, men bak mørket lyser håpet: Jesus kommer snart for å befri sitt folk og sette en stopper for denne verdens elendighet og galskap! Dette er de gode nyhetene.

Last ned denne artikkelen

Denne artikkelen er hentet fra innsyn Nr. 4, 2001 ...
Sist redigert tirsdag, 03 november 2020 11:00