To Top

Artikler

Dette er en test

Synet ved Ulai

Skriv ut
(0 Stemmer)

 

I kong Belsasars tredje regjeringsår [ca. 555 f.Kr.] fikk jeg, Daniel, se et syn, et som kom etter det jeg før hadde sett. Jeg så i dette synet at jeg var i borgen Susan i landskapet Elam, videre så jeg i synet at jeg var ved elven Ulai. Jeg løftet mine øyne, og se — en vær stod foran elven. Den hadde to horn. Begge hornene var høye, men det ene var høyere enn det andre, og det høyeste vokste sist fram. Jeg så væren stange mot vest og mot nord og mot sør. Ingen dyr kunne stå seg mot den, og ingen kunne berge noen fra dens vold. Den gjorde som den ville og ble stor og mektig. Mens jeg så på dette, se, da kom det en geitebukk fra vest. Den fór fram over hele jorden uten å komme nær marken. Og bukken hadde et veldig horn mellom øynene. Den kom like bort til væren med de to horn, den jeg så foran elven, og sprang imot den i sin voldsomme kraft. Jeg så at den kom tett innpå væren og fór løs på den i sinne. Den stanget til den og brakk begge hornene på den. Væren hadde ikke kraft til å stå seg mot den. Bukken kastet den til jorden og tråkket på den, og ingen kunne berge væren fra dens makt. Geitebukken ble overmåte mektig. Men nettopp som den hadde nådd sin fulle styrke, ble det store hornet brukket av. I dets sted vokste det opp fire horn, store å se til. De vendte mot himmelens fire hjørner. Fra ett av dem skjøt det fram et lite horn, som vokste seg overmåte stort mot sør og mot øst og mot det fagre land. Det vokste helt opp til himmelens hær og kastet noen av hæren og av stjernene til jorden, og tråkket dem ned. Ja, helt til hærens fyrste hevet det seg. Det tok fra ham det stadige offer [ordet «offer» står ikke i grunnteksten — det er tilføyd av oversetterne], og stedet for hans helligdom ble omstyrtet. Sammen med det stadige [offer] ble hæren overgitt til ødeleggelse for frafallets skyld. Og hornet kastet sannheten til jorden. Det hadde framgang med alt det foretok seg (Dan 8,1–12).
En bemerkelsesverdig profeti

Det åttende kapittel i profeten Daniel gjengir et av Bibelens mektigste syner: konfrontasjonen mellom en vær og en gjetebukk som kommer farende fra   vest. Denne konfrontasjonen innleder ifølge engelen «den tid som er fastsatt for enden». Det er en profetisk milepæl som skal fortelle våkne bibelgranskere hvor de   befinner seg i historien, og at begivenhetene fra nå av vil skje i rask rekkefølge og kulminere med at Antikrist bestiger arenaenDet åttende kapittel i profeten Daniel gjengir et av Bibelens mektigste syner: konfrontasjonen mellom en vær og en gjetebukk som kommer farende fra vest. Denne konfrontasjonen innleder ifølge engelen «den tid som er fastsatt for enden». Det er en profetisk milepæl som skal fortelle våkne bibelgranskere hvor de befinner seg i historien, og at begivenhetene fra nå av vil skje i rask rekkefølge og kulminere med at Antikrist bestiger arenaenDet åttende kapittel hos profeten Daniel skildrer en bemerkelsesverdig profeti. Mange fortolkere mener synet fikk sin oppfyllelse i årene 331–164 f.Kr. Men er det hva teksten sier, og engelen forklarer?

La oss først sammenfatte synet.

1. Daniel fikk synet ved elven Ulai. Denne elven heter i dag Karun: «Karun-elven, Persisk rud-e karun, Bibelens Ulai,

klassisk Eulaeus, i sydvest Iran» (Encyclopædia Britannica, 1974-utg., Micropædia bd. 5, art. Karun River. Uthevelser tilføyd). Denne store elven renner ut i Eufrat ved Abadan nær grensen mot Irak.

2. Foran denne elven står en vær med to horn. Væren blir kalt «kongene av Media og Persia».

3. En gjetebukk fra vest kommer farende over hele jorda i full fart uten å berøre bakken. Bukken kalles «kongen av Grekenland».

4. Denne gjetebukken har et stort horn mellom øynene.

5. Dette hornet kalles «Grekenlands» første konge.

6. Gjetebukken ødelegger fullstendig væren med de to horn.

7. På høyden av sin makt blir det store hornet brutt av.

8. I dets sted vokser det fram fire horn — fire kongeriker.

9. Fra et av dem, og i slutten av deres regjeringstid, vokser det fram et lite horn.

10. Dette lille hornet vokser seg overmåte stort.

11. Det vokser helt opp mot «himmelens hær» og «hærens fyrste». Det forfølger også Guds folk.

12. Det tar fra hærens fyrste «det stadige». Ordet «offer» står ikke i grunnteksten, og er satt i hakeparentes her.

13. Det omstyrter stedet for helligdommen til hærens fyrste.

14. Det kaster sannheten til jorden og har framgang med alt det foretar seg.

15. Synet sikter til «endens tid», «en fjern framtid» fra Daniels ståsted (ca. 555 f.Kr.). Det skildrer hva som skal skje i«vredens siste tid», «den tid som er fastsatt for enden».

Tradisjonell tolkning

Aleksander den store (helt til venstre) beseirer perserkongen Darius 3 (i midten) i slaget ved Gaugamela, 331 f.Kr. Mosaikk fra Pompei. Godt gjort av   den store erobrer, men Aleksander oppfyller ikke kriteriene for synet i Daniel 8Aleksander den store (helt til venstre) beseirer perserkongen Darius 3 (i midten) i slaget ved Gaugamela, 331 f.Kr. Mosaikk fra Pompei. Godt gjort av den store erobrer, men Aleksander oppfyller ikke kriteriene for synet i Daniel 8Tradisjonelt blir synet anvendt på Aleksander den stores tid, og konfrontasjonen mellom væren og gjetebukken tror man skildrer slaget ved Arbela (Gaugamela) i 331 f.Kr. Det store hornet mener man er Aleksander den store, og de fire hornene som vokser opp etter Aleksanders brå død i 323 f.Kr. representerer de fire (?) provinsene Aleksanders hellenistiske rike etter hvert ble delt opp i. Det lille hornet skal da symbolisere Romerriket i dets «to faser»: «Det hedenske» (fram til 476 e.Kr.) og «det pavelige», angivelig fra 538 e.Kr. —. Andre fortolkere mener at det lille hornet representerer den syrisk/selevkidske konge Antiokus IV Epifanes (215–164 f.Kr.).

Jeg vil ikke gå nærmere inn på disse tradisjonelle tolkningene som byr på problemer. I stedet vil vi fokusere på hva Bibelen egentlig sier. Tradisjoner kan være mosegrodd av elde, men mosen gjør ikke tradisjon til sannhet. Det er mange eksempler på nettopp det. Det er bomskudd å bruke tid og energi på slikt i denne tid av jordens historie. Det er kort og godt en avsporing fra profetens budskap.

Endetidsprofeti

Det Medo-Persiske rike i oldtidenDet Medo-Persiske rike i oldtidenEngelen sier i klartekst at synet skal få sin oppfyllelse i «vredens siste tid» (v. 19). Det sikter til «endens tid. . . .Den tid som er fastsatt for enden» (v. 17,19). Dette kan vi ikke med vår beste vilje kalle det tredje århundre før Kristus, eller makkabeertiden i det første årh. f.Kr. Synet vil få sin oppfyllelse i «endens tid». Det er fra dette utgangspunktet vi må studere Daniels åttende kapittel.

Fordi engelen sier at væren representerer «kongene av Media og Persia», og gjetebukken «kongen av Grekenland», har mange bibelfortolkere tradisjonelt lagt versene til den del av verdenshistorien da disse rikene bokstavelig var i eksistens. Men engelen sier i klartekst at begivenhetene hører hjemme i endens tid. Med andre ord: Væren representerer «kongene av Media og Persia» — men i endens tid. Gjetebukken representerer «kongen av Grekenland» — men i endens tid. Engelen henvendte seg til Daniel i datidens språk, med navn han kjente til, men gjør det ellers meget klart hvor synet hører hjemme. Vi skal tro på hva engelen sier, og ikke hva bibeltolkere hevder hvis deres tolkninger er i strid med engelens ord.

Vredens siste tid

Engelen sier til Daniel at begivenhetene i kap. 8 skal skje i «vredens siste tid», «endens tid» (v. 19). I Bibelen er det en fotnote under verset med referanse til Åpenbaringen 15,1. La oss lese hva som står der: «Og jeg så et annet tegn i himmelen, stort og underfullt: Sju engler med sju plager, de siste, for med dem er Guds vrede fullbyrdet.» Med de syv siste plager er altså Guds vrede fullendt. Når begynte Guds vrede? «Og jeg så da Lammet åpnet det sjette seglet — og se: Det ble et stort jordskjelv, og solen ble svart som en sekk av hår, og hele månen ble som blod. Og himmelens stjerner falt ned på jorden, som et fikentre kaster ned sine umodne fiken når det ristes av sterk vind. Og himmelen vek bort, likesom en bokrull som rulles sammen. Og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. Kongene på jorden og stormennene og hærførerne og de rike og de mektige, hver trell og hver fri mann, gjemte seg i hulene og mellom berghamrene. Og de sier til fjell og klipper: Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede. For deres store vredesdag er kommet, og hvem kan da bli stående?» (Åp 6,12–17.) «Og den sjuende engel blåste i basunen. Og høye røster ble hørt i himmelen, som sa: Kongedømmet over verden tilhører nå vår Herre og hans Salvede, og han skal være konge i all evighet. . . .Hedningefolkene raste, men nå er din vrede kommet — tiden da de døde skal dømmes, og da du skal lønne dine tjenere profetene og de hellige og dem som frykter ditt navn, de små og de store, og da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden» (Åp 11,15.18). Vredens tid er altså tiden som faller under den syvende basun og de syv siste plager. Vredens tid/dag begynner tydeligvis med det sjette segl og den syvende basun. Vi skal bite oss merke i at synet i Daniel 8 generelt er relatert til «endens tid. . .den tid som er fastsatt for enden». Det som er viktig å notere seg i denne forbindelse, er at synet ikke primært kretser om væren og gjetebukken. Det er ikke de som er de endelige hovedaktører. De er heller å betrakte som viktige begivenheter på verdensarenaen som peker fram mot selve hovedaktøren: Det lille horn og dets aktiviteter. Det er synets kulminasjonspunkt. Vi kan da etter alt å dømme hevde at synet om væren og gjetebukken får sin oppfyllelse en eller annen gang i «endens tid», «den tid som er fastsatt for enden». Denne konfrontasjonen markerer at «endens tid» er kommet, og at snøballen er begynt å rulle. Begivenhetene skjer hurtig og intenst, og leder fram til det lille horn. Konfrontasjonen mellom væren og gjetebukken skal betraktes som en profetisk milepæl som skal fortelle den våkne bibelgransker at noe viktig er på gang. Det forteller oss at endens tid virkelig er kommet, og gir oss en videre beskrivelse av det som kommer etter konfrontasjonen:

1. Gjetebukken med det store horn ødelegger væren.

2. Det store hornet når maktens tinde, men blir så selv ødelagt/brutt av/kollapser.

3. Fire nye horn vokser opp i dets sted.

4. Mot slutten av maktperioden til disse fire hornene vokser et lite horn opp fra et av de fire hornene.

5. Dette lille hornet blir en stor forfølgende makt mot Guds folk.

6. Det lille horn er relatert til en tidsperiode på 2300 «aftener og morgener», 1260 dager, 1290 og 1335 dager. Det lille hornet er synets hovedaktør. Det er det som er fokuseringspunktet alle andre begivenheter i kapitlet leder opp til.

Moderne motparter

Elven Karun - Bibelens Ulai. Det var ved bredden av denne elven profeten Daniel i et stort syn fikk se konfrontasjonen mellom væren og gjetebukken, og at synet dreide seg om endens tidElven Karun - Bibelens Ulai. Det var ved bredden av denne elven profeten Daniel i et stort syn fikk se konfrontasjonen mellom væren og gjetebukken, og at synet dreide seg om endens tidOppgaven blir først å finne ut hvilke landområder som i moderne historie — endens tid — ligger i de landområdene som utgjorde oldtidens Media, Persia og «Grekenland». Dette er ikke en spesielt vanskelig oppgave. En sammenligning mellom et historisk atlas og et moderne atlas viser at landområdene til oldtidens Media og Persia tilsvarer dagens Iran, Irak, Syria og andre islamske land i Midtøsten/Nordafrika — kort og godt: Den islamske verden. Men hvem eller hva er gjetebukken, «Grekenlands konge» i endens tid?

Ut fra engelens forklaring er det åpenbart at væren og gjetebukken representerer store militærmakter i konfrontasjon med hverandre. Siden Daniel fikk synet ved elven Ulai (Karun), er det tenkelig at konfrontasjonen vil skje i nettopp disse landområdene — en konfrontasjon mellom Medo-persias og Grekenlands moderne motparter. Væren sto ved elven Ulai/Karun, dvs. i Østen, og gjetebukken kom farende fra vest. Det er snakk om en konfrontasjon mellom Øst og Vest. Verdenssituasjonen i dag forteller sitt tydelige språk om hvem det kan dreie seg om. Det er den muslimske verden mot USA og dets allierte i Europa. Det er det som er nyhetsstoff i disse tider. Men planene om en slik krig ble lagt allerede i slutten av 1800-tallet.

Væren

Væren representerer med stor sannsynlighet den muslimske verden, og de to hornene de to store militærmaktene innenfor Islam, nemlig Iran, Irak og til dels Syria. Dette er også nyhetsstoff. Krigen mot Iran og Syria vil komme, det er det ingen som helst tvil om. Kan hende vil det skje en større terroraksjon i et europeisk land, som f.eks. Danmark eller Norge, der «Al-Qaeda» får skylden, mens synderen/synderne er de samme som sto bak 911. Det vil i så fall bli en dråpe som får begeret til å flyte over og samler den nødvendige europeiske støtte til USAs krigsgalskap i Midtøsten. Det skal også nevnes at det har vært langvarige planer for å bringe fram tre verdenskriger. Den tredje krigen skulle settes i gang ved å spille på motsetningene mellom sionister og arabere (muslimer) i Midtøsten. Motsetningene ble skapt på kunstig vis ved opprettelsen av staten Israel i 1948, og så vel Israel som dets lakei USA har de siste 50 årene gjort sitt beste for å skape et intenst hat mellom Vesten og den islamske verden. Stadige og meningsløse kriger, tortur og offentlige ydmykelser av muslimer har etter hvert fylt begeret til randen i Midtøsten, og når dråpen kommer som får begeret til å flyte over, vil det muslimske hatet mot Vesten velte ut. Vi ser eksempler på dette nå. Men det hele er planglagt og iscenesatt fra Vesten, spesielt Israel og USA, og de som sitter med kontrollene over mediene, har enorm makt. Det er en hensikt bak all denne provokasjonen, og målet er en ødeleggende krig mot den muslimske verden for å svekke den så meget at den ikke lenger utgjør noen risiko. Det er hva konfrontasjonen mellom væren og gjetebukken i Daniel kap. 8 beskriver. Den markerer at «den tid som er fastsatt for enden» er begynt, og snøballen vil da begynne å rulle. Profetiene blir oppfylt på løpende bånd. Så gjelder det å ha øyensalve så vi kan se og forstå, samt evnen til å forstå tidenes tegn.

Gjetebukken

Amerikanske jagerfly. Gjetebukken kom farende fra vest uten å berøre bakken. En passende beskrivelse av en blitzkrig som blir ført fra luftenAmerikanske jagerfly. Gjetebukken kom farende fra vest uten å berøre bakken. En passende beskrivelse av en blitzkrig som blir ført fra luftenGjetebukken kommer farende fra vest. Fra Daniels ståsted ved Ulai blir dette å regne som en vestmakt. Det er da nærliggende å tenke seg dagens «vestmakter» som den moderne motpart til gjetebukken/Grekenlands konge. Dagens vestmakter er USA og dets allierte NATO, som i tillegg til USA og Canada består av 17 europeiske land, inklusive Hellas (Grekenland) — til sammen 19 land vest for Daniels ståsted. Dette er «Vestmaktene».

Dagens Hellas (Grekenland) er neppe som enkeltstående land noen militærmakt av betydning som oppfyller beskrivelsen av gjetebukken. Men Hellas er medlem av NATO-alliansen med USA i spissen, og disse vestmaktene, godt assistert og til dels styrt av staten Israel, er verdens mektigste militærmaskin. Vi kan da med rimelig sannsynlighet si at væren i synet representerer dagens Irak/Iran/syria, eller den islamske del av verden, Midtøsten. Under en konfrontasjon er det rimelig at landene i denne delen av verden står samlet. Gjetebukken symboliserer antakelig Vestmaktene, dvs. NATO-landene med USA i spissen.

Det store hornet

Engelen sier at det store hornet mellom øynene til gjetebukken er «dens første konge». Uttrykket «første» (rishon) som brukes her, kan også bety først i rang, «den fremste». Det skulle vel ikke være så vanskelig å finne ut hvilken «konge» som er den fremste i Vesten. USA er i dag verdens mektigste militærmaskin, og er den desidert fremste av NATO-maktene. USA er Vestmaktenes lederskikkelse. Det store hornet er et passende symbol på supermakten USA. Men den er igjen styrt av staten Israel, som har nakketaket på supermakten. Dette er ikke vanskelig å finne ut av ved å gjøre litt hjemmearbeid. Det er godt nok dokumentert.

Konfrontasjon/krig

Vi får da følgende scenebilde i «endens tid»: Vestmaktene («gjetebukken», NATO-alliansen ledet av USA) går til krig mot «væren» (Den islamske verden, Midtøsten) der Iran, Irak og Syria er de sterkeste militærmakter. Ifølge synet blir den islamske verden fullstendig ødelagt eller kuet av Vestmaktene: «Den [gjetebukken] fór fram over hele jorden uten å komme nær marken. Og bukken hadde et veldig horn mellom øynene. Den kom like bort til væren med de to horn, den jeg så foran elven, og sprang imot den i sin voldsomme kraft. Jeg så at den kom tett innpå væren og fór løs på den i sinne. Den stanget til den og brakk begge hornene på den. Væren hadde ikke kraft til å stå seg mot den. Bukken kastet den til jorden og tråkket på den, og ingen kunne berge væren fra dens makt» (v. 6–7). Det blir en rask, men effektiv krig mellom den muslimske verden og Vestmaktene anført av USA, der sistnevnte med sin militærmaskin blir den suverene vinner. Dette blir en rask blitzkrig ført fra luften — gjetebukken berørte ikke marken. Den islamske verden blir brakt i kne så den ikke lenger utgjør noen trussel mot Vesten og deres «nye verdensorden» som vil frambringe Bibelens Antikrist. En krig mot Iran og evt. Syria vil bringe en ledernasjon i den muslimske verden i kne, og de andre muslimske nasjoner er ingen militærtrussel mot Vesten. Det er heller ikke Iran og Syria, til tross for all propagandaen.

USA går til grunne

USA og dens allierte, Vestmaktene, vinner en overlegen militær seier over de islamske landene i Midtøsten. Men idet de befinner seg på maktens tinde, skjer noe katastrofalt. Midt i all seiersrusen og champagnen blir det store hornet brutt av — USA kollapser. Det står ikke at gjetebukken i seg selv blir ødelagt, slik væren ble, men at det store hornet mellom øynene — den fremste nasjon, en supermakt — går til grunne, slik andre supermakter alltid har gjort opp gjennom historien. Dette kan skje via økonomisk kollaps og en serie naturkatastrofer som bringer landet til ruin. USAs økonomi er på randen av stupet, og en økonomisk kollaps kan skje meget hurtig. Det er ikke spørsmål om det vil skje, men når. Det er påfallende at slike signaler blir gitt samtidig med signalene om en forestående krig mot Iran. Skal vi gi akt på tidenes tegn? Allerede nå er det tegn som tyder på at større naturkatastrofer er på gang i USA — naturkatastrofer som også kan forverre den økonomiske situasjon.

• Vulkanen Mt. Rainier i staten Washington har fått en stor utbulning på den ene siden, og seismologer sier at et større vulkanutbrudd kan være overhengende.

• Over et større område av staten Oregon er det på satellittbilder oppdaget en større utbulning som kan tyde på unormal seismisk/vulkansk aktivitet under jordskorpen i dette området.

• Det blir snakket om at et større jordskjelv, kanskje med styrke 9.0 vil ramme Los Angeles/San Francisco-området i California. Tiden må vise hvordan begivenhetenes gang vil arte seg i detalj. Til nå får vi nøye oss med omrissene.

Verdensøkonomien

Den amerikanske politiker Lyndon LaRouche har uttalt at en konfrontasjon med Iran eller Syria vil bli en detonerende lunte som får selve bomben — det globale økonomiske pengesystemet til å eksplodere. «Vi står nå overfor noe langt verre enn Første Verdenskrig, fordi det globale pengesystemet allerede står på utslettelsens rand, og en ny militæraksjon mot de sentrale oljeområdene i verden, og en militæraksjon som muligens også vil omfatte taktiske kjernefysiske våpen, vil sette i gang en verdenskrig, kaos og en ny middelalder i full stil. . . .Verdens ledende finanskretser som er samlet i London, er klar over at hvis det nåværende globale pengesystemet kollapser som følge av en ny militæraksjon i Gulfen, så vil de — som eier det meste av verdens rånaturalia — vinne kontrollen over verden. . . .vil vil da få total global kontroll, et globalt diktatur» (Executive Intelligence Review, 6. feb. 06). Pengene våre i den form vi nå kjenner dem, blir snart verdiløse. En eksplosjon av det globale pengesystemet vil avstedkomme en ny økonomisk verdensorden. Dette vil medføre store omveltninger for den jevne borger, som for å kunne fungere under dette systemet, må godta visse betingelser. Det er Åpenbaringen 13 som truer i horisonten.

Denne tyske markseddelen fra 1920-årene lyder på eventyrlige tyve billioner Mark - en sum som er tre ganger større enn det opprinnelige norske petroleumsfondet. Men det holdt knapt til et brødDenne tyske markseddelen fra 1920-årene lyder på eventyrlige tyve billioner Mark - en sum som er tre ganger større enn det opprinnelige norske petroleumsfondet. Men det holdt knapt til et brødDet er en ond plan bak alt dette, og planen er å utslette middelklassen, dvs. å bringe den ned i underklassen/slaveklassen, slik at det bare blir to samfunnsklasser: Overklassen/herskerklassen og underklassen/slaveklassen. Den forhatte middelklassen der du og jeg befinner oss, skal vekk.

I den industraliserte og velstående del av Vesten er middelklassen nå belånt til opp under ørene. Eksempelvis kunne vi i august 2005 lese i Dagbladet om det norske gjeldssjokket: Nordmenn skyldte bankene 1,3 billioner kroner. Fordelte man dette jevnt utover befolkningen, skyldte hver eneste nordmann mellom 18 og 65 år 500 000 kroner! Tilsvarende kunne man lese i danske aviser. Det har den senere tid vært en meget lav rente på banklån, og banker og låneinstitusjoner har jevnlig gått ut med kampanjer for å folk til å låne pener. «Renten er lav, nå er tiden inne til å låne. Trenger du 50 000, så lån 100 000!» Disse kampanjene har gitt resultater, og middelklassen (det er den som har behov for å låne penger og evne til å betjene lånene — foreløpig) befinner seg i gjeldssjokk. Men de fleste har stramt budsjett, og et rentehopp - som trolig vil skje når Euroen kollapser - vil gi seg store utslag i borgernes evne til fortsatt å kunne betjene sine lån. Så begynner problemene for middelklassen. Og enda verre: En kollaps av det økonomiske verdenssystemet. Over natten vil middelklassen dermed være sendt ned i underklassen. Oppsparte midler og alt er blitt verdiløst. Vi husker i mellomkrigsårene, da et brød i Tyskland kostet to trillioner Mark (2 000 000 000 000 000 000 Mark!) Dette er veis ende for pengene våre, i det minste i den form vi kjenner dem, og betingelsene for å kjøpe og selge, dvs å kunne fungere i det nye systemet blir strammet inn etter hvert slik vi finner det beskrevet i Åpenbaringen 13.

Fire nye konger

I stedet for det store hornet — USA — vokser det opp fire store nye horn i dets sted (v. 8). Disse hornene peker i alle himmelretninger, noe som tyder på en global utstrekning. Det er fire nye stormakter/regioner som skal oppstå av det som engang var USA, men «ikke med hans kraft», dvs. det er andre makter enn det tidligere USA som danner disse nasjonene. Antakelig er det snakk om «Den nye verdensorden» i et eller annet aspekt, kanskje en form for koalisjon eller regionalisering. Dette får bare tiden vise.

Det lille horn

Ut fra et av de fire hornene vokser det fram et lite horn. Synet sier at det brøt fram i «den siste tid» av herredømmet til de fire nasjonene/regionene, dvs. på en tid da også disse nærmet seg fallet. Overtrederne har da fylt sitt syndebeger, står det.

Engelen beskriver dette lille hornet som en konge «med frekt ansikt og kyndig i onde råd» (v. 23). Dette kan neppe være noen annen enn endetidens Antikrist. La oss se på kjennetegnene:

1. Det bryter fram fra ett av de fire hornene.

2. Det vokser fram når det nærmer seg slutten på de fire hornenes regjeringstid.

3. Det vokser seg overmåte stort mot syd, øst, og mot «Det fagre land», dvs. «Israels land». Denne kongen skal få stor makt, «men ikke ved hans egen kraft».

4. Det vokser helt opp til «himmelens hær» og kaster noen av «hæren og stjernene» til jorden.

5. Det hever seg helt til «Hærens fyrste» og setter seg opp mot ham.

6. Det tar fra Hærens fyrste «Det stadige».

7. Det omstyrter stedet for helligdommen til Hærens Fyrste.

8. Det skal fare med «svikefull ferd».

9. Det kaster sannheten til jorden og skal «ødelegge mange i deres trygghet».

10. Det skal ødelegge mektige fyrster og «de helliges folk».

11. Det har framgang med alt det foretar seg, og gjør «fryktelig stor skade».

12. Det opphøyer seg i sitt hjerte.

13. Det skal knuses «uten menneskehånd».

Siden Daniels åttende kapittel hører hjemme i endens tid, er det rimelig å tro at det lille hornet ikke er noen ringere enn endetidens Antikrist. Det bærer alle kjennetegnene, og skal til slutt «knuses uten menneskehånd». Det er en klar link fra det lille hornet i kap. 8 til det lille hornet i kap. 7, «ødeleggeren» i kap. 9 og «den ødeleggende styggedom i kap. 11–12. Eksempelvis avskaffer makten i Dan. 11–12 «det stadige» — det samme som det lille hornet i kap. 8. Linken er også innlysende fra Dan. 7-12 til Åpenbaringsboken og apostelen Paulus i 2 Tess 2,3–4.

2300 aften/morgen

Fra muslimenes hellige by Mecca ved natt. På denne plassen befinner også den sorte steinen Kaba seg, som muslimene må vandre syv ganger rundt når de   valfarter til denne byen. Det må enhver rettroende muslim gjøre minst én gang i sitt livFra muslimenes hellige by Mecca ved natt. På denne plassen befinner også den sorte steinen Kaba seg, som muslimene må vandre syv ganger rundt når de valfarter til denne byen. Det må enhver rettroende muslim gjøre minst én gang i sitt livMens Daniel så på herjingene til det lille hornet, hørte han en engel stille et spørsmål til en annen engel: «Hvor lang tid gjelder synet om det stadige [offer] og det ødeleggende frafall — at både helligdom og hær overgis til å bli tråkket ned?» (V. 13.) Og den andre engelen svarte på det han ble spurt om: «Og han sa til meg: To tusen tre hundre aftener og morgener, så skal helligdommen komme til sin rett igjen» (v. 14). Engelen stiller med andre ord følgende spørsmål: «Hvor lenge skal det lille hornet holde på med sine herjinger? Hvor lenge skal helligdommen som han har omstyrtet ligge nedtråkket?»

Og den andre engelen svarer på spørsmålet: «2300 aften/morgen. Deretter skal helligdommen som hornet har nedtråkket, bli gjenopprettet». Det er dette spørsmålet dreier seg om, og den andre engelen gir direkte svar på hva han blir spurt om.

Det er en klar sammenheng med de 2300 aften/morgen og de 3½ årene i Daniel 7 og 12, samt de 1290 og 1335 dagene i Daniel 12. Legg igjen merke til hva engelen sier om det lille horn i kap. 8: «Det tok fra ham det stadige [offer] og stedet for hans helligdom ble omstyrtet. . . .Hvor lang tid gjelder synet om det stadige — at både helligdom og hær overgis til å bli tråkket ned?» Legg så merke til hva engelen sier til profeten i kapittel 12: «En av dem sa til mannen som var kledd i linklær, og som stod over elvens vann: Hvor lenge varer det før disse underfulle ting er til ende? Og jeg hørte hva mannen sa, han som var kledd i hvite linklær og stod over elvens vann. Han løftet sin høyre hånd og sin venstre hånd opp mot himmelen og sverget ved ham som lever i evighet: Én tid og tider og en halv tid [3½ år]. Og når det hellige folks makt er fullstendig knust, skal alle disse ting fullendes. . . .Fra den tid det stadige [offer] blir avskaffet og den ødeleggende styggedommen blir stilt opp, skal det gå tusen to hundre og nitti dager. Salig er den som venter og når fram til tusen tre hundre og trettifem dager» (Dan 12,6.7.11.12). Vi ser at de 2300 aften/morgen er knyttet til synet om «det stadige», og at dette samme synet igjen er knyttet til 3½ år, 1290 og 1335 dager. Dette er alt sammen bokstavelige dager — det er ingen som helst grunn til å omdefinere eller konvertere dette til «profetisk tid». Synet dreier seg om det som skal skje i endens tid, og «profetisk tid» passer ikke inn i denne rammen. Hvis vi sammenligner uttalelsen i kap 8,13.14: «. . .stedet for hans helligdom ble omstyrtet. . . .helligdom og hær overgis til å bli tråkket ned», med kap 12,11, kan vi trekke den konklusjon at «stedet for helligdommen blir omstyrtet/tråkket ned», er synonymt med at «den ødeleggende styggedommen blir stilt opp.» Det hebraiske ord for «ødeleggende», er shamem, som også betyr, å forundre, forbløffe, noe den engelske King James-oversettelsen også har tilføyd i margen — «styggedommen som forundrer, forbløffer». I Åpenbaringen 13 står det om et dyr som hele jorden «undret seg» og fulgte etter.

1150 dager

Enkelte bibeloversettelser, f.eks. den tyske Elberfelder-utgaven har føyd en fotnote til Dan. 8,14 og de 2300 «aftener og morgener». Fotnoten sier: «Eller 1150 dager». Dette er svært sannsynlig. Det hebraiske døgnet begynte om kvelden kl. 18.00 og varte fram til neste kveld kl. 18,00. Første gang vi støter på dette prinsippet, er i 1 Mos 1,5: «Gud kalte lyset dag, mørket kalte han natt. Og det ble aften [ereb], og det ble morgen [boqer], første dagen [yom].» På hebraisk brukes uttrykket ereb om den mørke del av døgnet (kveld/natt), mens den lyse del av døgnet (morgen/dag) heter boqer. Et 24-timers døgn bestående av de to delene heter yom på hebraisk. Et 24-timers døgn består altså av to deler. I Daniel 8,14 står det 2300 ereb (entall) boqer (entall). 2300 aften/morgen tilsvarer 1150 24-timers døgn. Vi kan bruke følgende analogi: Døgnet (24 t) består av to deler: natt og dag. 25 dager + 25 netter = 50 dager/netter = 25 døgn. På samme måten: 1150 aften + 1150 morgen = 2300 aften/morgen = 1150 døgn. Hvis dette er meningen, vil 1150 dager (døgn) føye seg inn i rekken på de 1335/1290/1260 dagene i Daniels 12. kapittel, som alle er berammet til endetiden. I Åpenbaringsboken finner vi også de samme 1260 dagene i samme tidsramme. Siden Daniels åttende kapittel er for endens tid, vil de 1150 dagene i kap. 8,14 føye seg inn et eller annet sted i denne tidsrammen. Plassen tillater ikke at vi går nærmere inn på disse tidsperiodene i denne artikkelen, men vi skal forsøke å belyse dem nærmere i en kommende artikkel.

Konklusjon

Hvis ovenstående tolkning er riktig, og det er mange bibelgranskere i disse dagene som begynner å se Daniels åttende kapittel fra denne vinklingen, beskriver kapitlet skjebnen til USA og den muslimske verden. Dette baner veien for Bibelens Antikrist i endetiden.

Profeten Daniel. Freske av MichelangeloProfeten Daniel. Freske av MichelangeloUt fra de begivenheter som utspiller seg på verdensarenaen i disse dager etter attentatet mot World Trade Center-bygningene i New York i 2001, er det mye som tyder på at oppfyllelsen av Daniel 8 kan være nær forestående. Tiden får vise. De bilder vi så av de to WTC-tårnene som kollaberte, kan være et varsel om USAs nære kollaps. Bildet blir da:

1. Vestmaktene (USA og de andre NATO-landene) går til militært angrep på den islamske verden, primært Iran, Irak, Syria, men drar resten av Midtøsten med seg. Dette skjer under påskudd av å bekjempe terrorisme.

2. Vestmaktene vinner en overlegen seier og knuser den islamske verden.

3. På høyden av sin makt, midt i seiersrusen kollaberer USA.

4. Det blir dannet en form for regionalisering med fire soner el.l. De får global makt. Dette kan være en verdensregjering i et eller annet aspekt. For øvrig er verden også delt inn i ti soner.

5. Ut fra en av disse fire nasjoner/regioner kommer Antikrist, trolig fra Vesten. Han vil få en virketid på tre og et halvt år (Dan. 7; Åp. 13).

Det er på dette tidspunkt vanskelig, for ikke å si umulig å utpensle alle begivenhetene i detalj, men Bibelen gir oss et noenlunde omriss av hva som skal skje. Tiden er nå svært kort, og vår frihet vil snart bli sterkt begrenset. «Storebror»-samfunnet er over oss, og «dyrets merke» lurer rundt hjørnet. En storkrig er en ypperlig anledning til å bringe verdensøkonomien i ruiner. Vi skal ikke glemme at det som skjer på verdensarenaen ikke skjer tilfeldig, men er orkestert av mektige personer bak kulissene. Det er mørke foran oss, men bak mørket lyser håpet: Jesus kommer snart for å befri sitt folk og sette en stopper for denne verdens elendighet og galskap! Dette er de gode nyhetene.

Last ned denne artikkelen

Denne artikkelen er hentet fra innsyn Nr. 1, 2006 ...
Sist redigert tirsdag, 03 november 2020 11:19

Mer i denne kategorien « Konfrontasjon fra vest
Logg inn for å kommentere
s

Nettstedet drives utelukkende

ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte denne opplysningsvirksomheten, så alle bidrag mottas med takk.

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: Stefan Kaspersen

Magasinet innsyn © 2001-2021

Min konto