To Top

Artikler

Dette er en test
  • Hjem
  • Artikler
  • Vitenskap
  • Bakterier til godt og ondt — men mest til godt

Bakterier til godt og ondt — men mest til godt

Skriv ut
(1 Stemme)

Det er mange som tror at bakterier er noe man skal være redd for. Dette er ikke riktig. De aller fleste bakterieformer er absolutt nødvendige for livet på jorden. Bare et fåtall bakterieformer er patogene, dvs. sykdomsfremkallende.

Hva er en bakterie?

En bakterie er rett og slett en encellet, prokaryotisk organisme (prokaryotisk = mangler cellekjerne) som er noen få mikrometer i størrelse, dvs. de er kun synlige gjennom mikroskop. De kan være stavformede, kuleformede eller ha form som en «korketrekker», og de kan ha såkalte flageller, dvs. hårlignende strukturer de svømmer med i et flytende medium.

Bakterier finnes overalt i jordens biosfære — vann, luft, jord, varme kilder, organisk materiale (det er de som sørger for nedbrytningen av organisk materiale) etc. De finnes også i store mengder i organismene til både planter, dyr og mennesker.

Bakterier utgjør hovedparten av all biomasse på jorden. Det er beregnet at det finnes rundt 5x1030 (5 kvintillioner) bakterier på jorden. Dette er et tall som er så stort at det overgår all menneskelig forstand. Antall bakterier på jorden er følgelig mer enn tusen ganger større enn hele jordklodens vekt i gram! Hvis hver bakterie var på tykkelse med et kronestykke (1,5 mm), ville 5 kvintillioner bakterier utgjøre en stabel som var rundt regnet en billion lysår lang — dvs. tusen ganger lengre enn avstanden i lysår til ytterkantene av det hittil kjente univers!

I gjennomsnitt er det en million bakterier i en milliliter (1/1000 liter) ferskvann, og rundt 40 millioner bakterier i ett gram jord. Det er funnet bakterier i atmosfæren i høyder over 60 km, og det er funnet bakterier på de største havdyp rundt 11 km, og ned til 3,5 km i grunnfjellet. De utgjør som sagt hovedparten av all jordens samlede biomasse.

De bakterier som finnes i levende organismer, både mennesker og dyr, utgjør bare 1% av det totale bakterieantall på jorden. Likevel finnes det i kroppen til et voksent menneske ca. 90 billioner bakterier (90x1012), dvs. ti ganger flere bakterier enn det samlede antall celler i hele kroppen. Bare i fordøyelseskanalen er det rundt 1,6 kg bakterier som er livsnødvendige for at fordøyelsesprosessen skal fungere riktig.

Det er bl.a. bakteriearten Escherichia coli som utgjør tarmfloraen hos mennesker og dyr (ca. 0,1%). Vekten av en enkelt Escherichia coli-bakterie er rundt 665x10-12 gram (665 femtogram, dvs. 665 billiontedels gram). Dette er ikke meget, men så skal vi tenke på hvor liten en slik bakterie er. Flere hundre tusen bakterier kan få plass på punktumet i slutten av denne setningen.

Bakterier til godt og ondt

De aller fleste av jordens ca. fem kvintillioner bakterier er enten harmløse eller nyttige — for ikke å si livsviktige for alt liv på jorden. Hvis det ikke var tilfelle, ville det ikke vært livsgrunnlag på planeten. Uten bakterier ville naturens egen gjenvinningssyklus stoppet opp; det ville ikke vært forråtnelsesprosesser som bryter ned det døde organiske materiale, og naturen ville blitt kvalt i sitt eget organiske avfall.

Fordøyelseskanalen

Fordøyelseskanalen hos varmblodige dyr har en rik tarmflora. Som nevnt finnes det i tarmsystemet hos et menneske ca. 1,6 kg bakterier som spiller en vesentlig rolle i nedbrytningen av maten, og de produserer til gjengjeld viktige vitaminer som K2 . Forskerne har påvist over 400 forskjellige nyttige bakterietyper i tarmkanalen, og deres nærvær bidrar også til å uskadeliggjøre patogene mikrober.

Bakterien Escherichia coli er blant de nyttige bakterier i tarmfloraen. De produserer bl.a. vitamin K2. Det finnes også noen få patogene Escherichia-stammer, men de er ikke naturlige. De er mutanter som blir dannet ved at skadelige virus overfører sitt DNA-materiale inn i bakteriens genetiske apparat. Bakterien blir dermed sykdomsfrembringende. Men normalt er ikke Escherichia coli våre fiender — de er tvertimot meget nyttige i vår tarmflora. Det er slik Skaperen har forordnet det. Nedbrytning i naturen

E-coli bakterierE-coli bakterierBakteriene er livsviktige for nedbrytningen av dødt organisk materiale i naturen — det være seg dødt planteavfall, døde dyr etc., både på landejorden, i ferskvann og i havet. Uten denne bakterielle nedbrytningen ville jorden blitt nedsyltet i sitt eget avfall. Under denne nedbrytningen blir det også frigjort karbondioksyd tilbake til atmosfæren. Bakteriene er livsviktige både for naturens nitrogensyklus, karbonsyklus, og fotosyntese. Mange av disse bakteriene opptar også CO2 (karbondioksyd) fra atmosfæren og frigir oksygen for å holde balansen i orden. De såkalte cyanobakteriene og alger er ansvarlig for rundt 50% av oksygenproduksjonen på jorden. Jordens atmosfære består i all hovedsak av nitrogen (78%). Resten er oksygen (21%) og sporstoffer (1%) som karbondioksyd, edelgasser etc. Nitrogen er absolutt nødvendig som næringsstoff for alt liv på vår klode, plantelivet på vår klode, men da i en form som plantene kan oppta. Her kommer bakteriene på nytt inn i bildet som livsviktige faktorer i denne nitrogensyklusen. Det er spesielt i rotknollene på belgplanter som kløver, alfalfa, bønner, erter, linser, lupiner, soya, m.fl. man finner de nitrogenbindende bakterier. Denne prosessen er livsviktig for jordbruket, men dessverre har produksjonspresset på landbruket etter hvert blitt så stort at kunstgjødsel i stor grad har overtatt. Denne kunstgjødelsen tar livet av de naturlige mikroorganismene i jordsmonnet, samt de meget viktige meitemarkene som bearbeider jorden. Avlingene blir store, men er berøvet en stor del av sine naturlige næringsstoffer.

Det finnes også bakterier som gjør nyttig tjeneste i vår munnhule, f.eks. Streptococcus salivarius K12. Denne bakterien danner i munnhulen et naturlig protein som motvirker dårlig ånde. En stamme av denne bakterien (–K18) uskadeliggjør også andre mer aggressive bakterier, i tillegg til at den omdanner syrer i spyttet til ammoniakk som er basisk og nøytraliserer melkesyren som skaper hull i tennene.

En rekke bakterier er gunstige for immunforsvaret og bidrar til å redusere risikoen for allergier og plager i fordøyelseskanalen. Bakterier er derfor ikke noe man skal frykte uten videre. Hovedmassen av disse mikroskopiske organismene er livsviktige for naturprosessene. Det er slik Skaperen har forordnet det i sitt forunderlige skaperverk. De patogene, eller sykdomsfrembringende bakterier utgjør bare en mikroskopisk del av den totale bakteriemasse, og de er mutanter som ikke hører hjemme i den naturlige bakterieflora på jorden. I det hele tatt er prosessene i naturen et harmonisk samspill som dessverre er blitt undergravd både av syndens konsekvenser og av menneskers galskap og tukling med skaperverket.

Sist redigert fredag, 06 november 2020 23:04

Mer i denne kategorien Det geometriske univers »
Logg inn for å kommentere
s

Nettstedet drives utelukkende

ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte denne opplysningsvirksomheten, så alle bidrag mottas med takk.

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: Stefan Kaspersen

Magasinet innsyn © 2001-2021

Min konto