To Top

Artikler

Dette er en test

Tall i naturen

Skriv ut
(3 Stemmer)

Naturen — eller skal vi heller si Guds skaperverk — er ikke et uorganisert kaos, men ånder av design og symmetri som heller vitner om en mesterdesigner enn om tilfeldigheter. Naturen spiller ikke russisk rulett med seg selv. Oldtidens store matematiker og filosof Pythagoras (ca. 570–500 f.Kr.) uttalte at alt i naturen koker ned til tall, og at tallene er «universets språk». Hans senere landsmann, filosofen Platon (427–347 f.Kr.), uttalte at «Gud gjør alt i samsvar med geometrien». Den berømte tyske astronom Johannes Kepler (1571–1630) uttalte at alt i naturen koker ned til geometri. Den store italienske astronom og matematiker Galileo Galilei (1564–1642) hevdet at hele naturen er skrevet i matematikk — og matematikk består av tall og geometri. Den engelske fysiker Sir James Hopwood Jeans (1877–1946) uttalte at Universets Store Arkitekt (frimurerbegrep! men den kristne leser det slik: Skaperen) begynner å opptre som en ren matematiker. Uten matematikk, dvs. abstrakte tall i realitetens verden, kunne det ikke eksistere noe univers eller skaperverk. Det er naturlovene som styrer alle prosesser i universet, og alle naturlover kan beskrives i matematisk form. Et skaperverk betinger en Skaper, og siden skaperverket koker ned til matematikk, må Skaperen være en mestermatematiker som lar sitt skaperverk følge matematiske/geometriske lover. Dette er logisk nok. Gud er en ordens Gud, og i hans Ord finner vi mange tall som åpenbart er av betydning: 120 (2x60, 3x40), 60 (2x30), 40, 7 (2x3½), 3, 10 (2x5) etc. Skaperverket er ikke tilfeldig kaos, men matematisk orden. Dette storslåtte matematiske design i naturen er ikke lett å forklare fra et utviklingsteoretisk synspunkt, der tilfeldighetene råder grunnen. Utviklingslæren er det største sludder, vrøvl og nonsens som er klekket ut på denne jord, og selv det er en ekstremt mild uttalelse! Så er det jo meget betenkelig at dette eventyrsludderet under betegnelsen «vitenskap» har bergtatt en hel verden. Slik kan det gå når man beveger seg bort fra Bibelens faste grunn og seiler omkring uten kart og kompass. Så farer man vill fordi man verken kjenner Skriftene eller tror på dem. Løgn blir til sannhet og sannhet til løgn; mørke blir til lys og lys til mørke!

Det trefoldige aspekt

Guds skaperverk er tydeligvis strukturert i trefoldige aspekter. Dette trefoldige aspektet i naturen og realitetens verden dukker opp i utallige skikkelser. Naturens byggeklosser har en trefoldig natur som vi hele tiden kan gjenkjenne.

• Vi lever i en tredimensjonell verden, følgelig har vårt eksistensplan et trefoldig aspekt: lengde, bredde, høyde. Dette trefoldige eksistensplan er igjen knyttet til en fjerde dimensjon: Tidsdimensjonen, som skaper en firedimensjonell romstruktur. Det er i denne dimensjonen vi befinner oss. I tillegg til disse 3 (4) dimensjonene, kan det eksistere andre dimensjoner som ligger utenfor vårt sanseområde, og som vi hittil ikke har noen innsikt i, men som overnaturlige vesener (engler) trolig er knyttet til.

• Selve tidsbegrepet, eller tidsdimensjonen består også av et trefoldig aspekt: Fortid, nåtid, fremtid.

• Alle fysiske dimensjoner er inndelt i tre grunnformer: Lengde/avstand, masse, tid. Alt dette er elementære byggeklosser i vår eksistensdimensjon.

Fysikk og kjemi

Det er tre typer stabile elementærpartikler: Nøytron, Proton og elektron, som er organisert som et solsystem i det absolutte mikrokosmosDet er tre typer stabile elementærpartikler: Nøytron, Proton og elektron, som er organisert som et solsystem i det absolutte mikrokosmosDet trefoldige aspektet dukker opp hele tiden innenfor naturvitenskapen. Og naturvitenskapen i seg selv består av tre hovedgrener: Kjemi, fysikk, biologi. Alle andre grener er avledet av disse tre hovedgrenene. La oss først ta en liten kikk på det trefoldige aspektet innenfor kjemi og fysikk.

• Hele Guds skaperverk er bygget opp av grunnstoffer som hydrogen, oxygen, aluminium, kobber, jern etc. som er organisert i det såkalte periodiske system. Det er 81 stabile elementer (grunnstoffer) i dette periodiske systemet, og de har alle

en trefoldig natur: Fast, flytende, gass. Det er egentlig 83 stabile elementer, men grunnstoffene 43 (Technetium) og 61 (Promethium) eksisterer av en eller annen merkelig grunn ikke fritt i naturen annet enn i spormengder verken på jorden eller i resten av det kjente univers.

• Nedbrytningen av de radioaktive eller ustabile grunnstoffene avgir tre typer stråling: alfa, beta, gamma. Elementene 90 (Thorium) og 92 (Uran) brytes ned til de tre stabile blyisotopene 206, 207, 208.

• Elementene er sammensatt av tre typer elementærpartikler: Protoner, nøytroner og elektroner i en konfigurasjon som minner om et solsystem, der protoner og nøytroner danner «sentralsolen» som elektronene — «planetene» — beveger seg rundt. Disse tre elementærpartiklene er stabile. Alle andre «elementærpartikler» er bare begivenheter på en fotografisk plate.

• Alle elementene i hovedgruppen deles inn i tre kategorier: Ikke-metalliske, metalliske, metalloider. Ikke-metalliske er f.eks. gasser som hydrogen, klor, helium etc. Metalliske er f.eks. jern, kobber, gull etc. Metalloider er f.eks. bor, silisium (kisel) og arsen.

• Elementene binder seg til hverandre i tre distinkte grupper: Ionbindinger, atombindinger, metallbindinger.

• Innen organisk kjemi er det tre bindingstyper til karbon: Enkel,dobbel, trippel, og i hele universet er det kun tre elementer som danner disse tre bindingene: Karbon (C), nitrogen (N) og oksygen (O).

• I fysikken er det tre termodynamiske lover. Den første termodynamiske lov fastslår energiens konstans. Energi kan ikke forsvinne; den går bare over fra én form til en annen. Den andre termodynamiske lov (loven om økende entropi) fastslår at energiforvandlingen ikke skjer vilkårlig, men går fra en tilstand med lavere termodynamisk sannsynlighet til en tilstand med høyere sannsynlighet. Måleenheten for denne sannsynligheten kalles entropi. I et nøtteskall kan man si at denne loven fastslår at alt går fra orden (entropi = 0. Eks.: absolutt nullpunkt der all molekylbevegelse er stoppet), til kaos (stigende entropi. Eks.: molekylbevegelsen blir stadig mer kaotisk). Den andre termodynamiske lov er også et formidabelt slag under beltestedet til utviklingslæren, der hovedtesen er «fra kaos til orden». Utviklingslæren er dermed i direkte strid med en av de mest fundamentale lover i naturen. Den tredje termodynamiske lov (Nernsts teorem) fastslår at det finnes en absolutt laveste temperatur der all molekylbevegelse er stoppet. Denne absolutt laveste temperatur kalles det absolutte nullpunkt, og ligger på –273,2C. Kaldere kan det ikke bli. Entropien er her lik null.

• En kjemisk reaksjon fører til tre resultater: Sluttprodukt, varme, entropi.

• Vann har en trefoldig natur: H2O, H3O+, H1O–. Vann består alltid av en udelelig blanding av disse tre komponentene. Hvert 55. million H2O-molekyl er også splittet. Vannet er for øvrig det mest mystiske stoff i hele universet. Det har «hukommelse» (minne) og kan programmeres til å utstråle elektromagnetiske frekvenser, både velgjørende og plagsomme.         Sistnevnte kan de bevitne som har plager med å sove over vannårer.

• Hydrogen er det enkleste av elementene, men er likevel det viktigste av dem alle, og forekommer i størst mengde i hele universet. Hydrogen er selve brennstoffet i alle stjerner, og det er også en hovedbyggestein i det merkeligste av alle stoffer i universet: Vann.

• Også magnetisme har et trefoldig aspekt: Paramagnetisme, ferromagnetisme, diamagnetisme.Den store astronom, matematiker og naturforsker Galileo Galilei hevdet at hele naturen (Guds skaperverk) var skrevet i matematikk - og det hadde han rett iDen store astronom, matematiker og naturforsker Galileo Galilei hevdet at hele naturen (Guds skaperverk) var skrevet i matematikk - og det hadde han rett i

Tallet 19

Det totale antall rene isotoper i de 83 (81) stabile elementene, er også 20, dvs. 19 rene isotoper med oddetallene 9, 11, 13, 15. . .83. Lettmetallet Beryllium er et unntak med det like tallet 4. Samsvaret mellom byggesteinene i livløs og levende materie er følgelig 1+19. Det er nøyaktig 19 dobbeltisotoper fordi element 19 (Kalium) er det eneste element som ikke følger regelen om at alle stabile elementer med ulike atomnummer (3, 5, 7, 9, 11. . .) enten er rene, eller dobbeltisotoper.

De 81 naturlige elementene følger dessuten en kvadruppel (firefoldig) ekspansjon: 4 x (1+19). De 81 naturlig forekommende elementene i sin resiproke form 1/81 danner den karakteristiske tallrekken (0,0123456790123456790123456790. . .), der tallet 8 merkelig nok hele tiden manger. Pussig nok gir 19/81 den samme kvotient: (0,23456790123456790123456790123456790. . .) Tallet 81 er også produktet av fire tre-tall: 34=81 (3x3x3x3=81).Og 100/81=1+19 (1-19/81). Merkelig at tallet 8 mangler. Hva skal det bety?

Biologi

La oss se litt på det tredje grunnaspektet innenfor naturvitenskapen: Biologi.

• Livet på jorden består av tre eksistensgrupper: Planter, dyr, mennesker. Det var slik Gud skapte livet på jorden. Plantelivet ble skapt for seg; dyrelivet ble skapt for seg,og mennesket ble skapt for seg på den sjette skapelsesdagen (1 Mos kap. 1–2).

Utviklingen av et insekt skjer i tre faser: Egg, larve, insekt, og insektet i seg selv består av tre hovedkroppsdelerUtviklingen av et insekt skjer i tre faser: Egg, larve, insekt, og insektet i seg selv består av tre hovedkroppsdeler

• Menneskene er inndelt i tre hovedraser: Negroid, mongoloid, kaukasisk.

• Etter syndfloden spredte folkeslagene på jorden seg av etterkommerne til Noahs tre sønner: Sem, Kam, Jafet.

• Brødrene August Wilhelm og Friedrich Schlegel påviste at det var tre hovedtyper av språk på jorden: Isolative (eks. kinesisk), agglutinerende (eks. tyrkisk) og bøyningsspråk (eks. latin).

• Alle konsonanter blir dannet ved et samspill av tre organer: Lepper, tenner, tunge.

• Det var opprinnelig tre økonomiske strukturer: Jakt, jordbruk, fedrift.

• Det er tre (hoved) antropoide apetyper: Gorillaer, orangutanger, sjimpansjer. Ingen av hunnene til disse apetypene har clitoris. Dette blir fortiet eller ignorert av utviklingsetablissementet fordi det ikke passer med utviklingslæren. At dette organet finnes hos kvinner, men ikke hos aper, kan umulig bero på tilfeldigheter. Hvorfor skulle en ape «utvikle» clitoris?

• De kromatiske cellene i øynene våre oppfatter tre grunnfarger: Rødt, gult, blått. Av to av disse fargene dannes en fjerde farge, og av disse fire fargene oppfatter øynene hele fargespektret.

• Livet i naturen er oppbygd av tre hovedkomponenter: Fosforsyre, sukker, base. Den ene tredjedelen av disse (base), består av fire forskjellige stoffer som bestemmer de tyve aminosyrene som er byggeklossene i proteinene. Det betyr at aminosyrene alltid blir dannet av tre suksessive baser.

Insekter består av tre hovedkroppsdeler: Hode, torso, abdomenInsekter består av tre hovedkroppsdeler: Hode, torso, abdomenUtviklingen til et insekt skjer i tre faser: Egg, larve, insekt.

• Et insekt er inndelt i tre kroppsdeler: Hode, thorax, abdomen.

• Pattedyr og mennesker er inndelt i tre kroppselementer: Hode, torso, ekstremiteter.

• Plantene produserer tre hovedforbindelser: Sukker, stivelse, protein. Alle andre plantestoffer blir dannet av disse tre hovedforbindelsene.

• Plantene spalter vann til H (hydrogen) og O (oksygen). Dyr og mennesker forbrenner H- og O-komponentene av karbonforbindelsene for å danne vann. Denne syklusen opprettholdes av tre såkalte porfyrforbindelser: Klorofyll, hemin, cobolamin.

• Atomstrukturen bruker tallene 3 og 4. Det samme gjelder vårt genetiske materiale. DNA (Deoksyribonukleinsyre, arvestoffet), og dermed det levende liv, består utelukkende av tre kjemiske komponenter: Fosforsyre, sukker og base, der basen er knyttet til hvert sukkermolekyl.

• Proteinene, som er byggesteinene i alle levende organismer fra bakterier til blomster og trær, fra insekter til menneske, er sammensatt av kun 20 aminosyrer (det er to til: selenocystein og pyrrolysin, men disse inngår ikke naturlig i den genetiske koden). Av disse 20 aminosyrene er 19 såkalte venstrevridde, mens én aminosyre (glycin) ikke har optisk senter, dvs. den kan være enten høyre- eller venstrevridd. Livet er følgelig kodet i 19 venstrevridde aminosyrer, eller i 19-tall. 19 er også et primtall, og 19+1 = 20. Dette er livets grunnkode, slik Skaperen har forordnet den. La oss nå se litt nærmere på den mest eksakte av alle vitenskaper: matematikk/geometri, som danner grunnvollen for hele universets struktur.

Matematikk

Som det ble nevnt innledningsvis, fastslo den store greske matematiker Pythagoras i sin tid at alt i naturen koker ned til tall, og at tallene er universets språk. Dette er så riktig som det kan få blitt. Alt i hele Guds mektige skaperverk koker til syvende og sist ned til matematikk — tall og geometriske strukturer. Dette gjelder både innenfor fysikk, kjemi og biologi. Biologi? Se bare på menneskekroppen. Den er perfekt geometrisk, harmonisk og symmetrisk strukturert slik Leonardo da Vinci viser i sin tegning «Det vitruviske menneske». Så kan vi gå nedover i strukturene, og på cellenivået ser vi orden og geometrisk struktur; går vi videre ned på molekylnivå, ser vi orden og geometrisk struktur. Det samme ser vi hos planter og dyr — geometrisk orden og struktur. Dette gjelder helt ned til elementærpartikkelnivå. Jo mer vi gransker skaperverkets struktur, desto mer øker vår ærefrykt for Han som har skapt det hele.

Hele Guds skaperverk koker ned til geometri og matematikk. Gud er selve Mestermatematikeren som har forordnet det slikHele Guds skaperverk koker ned til geometri og matematikk. Gud er selve Mestermatematikeren som har forordnet det slikOg alt dette kan uttrykkes ved tall, formler, ligninger og geometriske strukturer! Alt ånder av design og orden, og vitner om en Skaper som er selve mestermatematikeren. Han har strukturert sitt skaperverk i samsvar med matematikkens lover. Og det er han som har skapt matematikken.

«For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker» (Es 55,8–9). La oss se litt nærmere på det trefoldige aspekt innenfor matematikken.

• Alle naturlige matematiske konstanter består av tre enheter: Tall (eks. 3,14159. . .), potens (eks. 105), dimensjon (eks. km/sek).

• Også den høyeste målbare hastighet i universet, lyshastigheten, er knyttet til tallet 3. Den er i dag 299 790 km/sek, dvs. 2,9979, som er tilnærmet lik 3. Det er for øvrig indisier som tyder på at lyshastigheten har avtatt opp gjennom jordens historie.

• Summen av de tre første primtallene i tallrekken: 1, 2, 3 (1 + 2 +3) = 6. Produktene av de første primtallene 1, 2, 3 er også seks (1 x 2 x 3 = 6). At både sum og produkt av tre tall har samme verdi, forekommer kun én gang i hele den uendelige tallrekken. Tallet seks (2 x 3) er derfor selve grunnvollen som primtallene er bygd på.

• Den enkleste geometriske flatestruktur er en trekant, som har tre sider.

• Uendeligheten kan matematisk sett være uendelig stor og uendelig liten. Uendelig stor uttrykkes med de naturlige tallene 1, 2, 3, 4. . . .4 (uendelig). Uendelig stor må alltid være større enn 0. Uendelig liten uttrykkes med resiproke tall, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4. . . .4. Uendelig liten må alltid være mindre enn 1, men kommer aldri til null: 0,999999999. . . . . . . i all uendelighet, men kommer aldri til 1. Og 1/9, 1/99, 1/999, 1/999, 1/9999. . . . i all uendelighet, men kommer aldri til 0.

Primtallene, som her vises grafisk, inneholder kan hende en dyp hemmelighet menneskene ennå ikke har klart å løse. Også primtallene er designet av Gud, MestermatematikerenPrimtallene, som her vises grafisk, inneholder kan hende en dyp hemmelighet menneskene ennå ikke har klart å løse. Også primtallene er designet av Gud, MestermatematikerenEt primtall (nombre primeur = det første tall), er et tall som bare er delelig med 1 og seg selv. Primtallet delt med seg selv gir 1 som kvotient, og primtallet delt med 1 gir selve primtallet som kvotient. Eks: 7:7=1; 7:1=7. Primtallene inneholder trolig en dyp hemmelighet matematikerne aldri har klart å løse. Kan hende en hemmelighet som har å gjøre med universets matematiske struktur. Det er postulert at primtallene er sterkt knyttet til den naturlige logaritme e=2,718. Denne umåtelig viktige konstant er selve den grunnleggende konstant for hele universet, men gåten er ennå ikke løst. Kan hende er hele universet kodet fra Skaperens side i primtall. Ingen ting i universet, fra makrokosmos til mikrokosmos, beror på tilfeldigheter. Det er en plan bak det hele fra Skaperens side som vi ikke har den fulle innsikt i.

• Månen bruker 27,32 (tallene 2732) døgn på et omløp rundt jorden (siderisk måned). Det absolutte nullpunkt der entropien = 0, er –273,2 C (igjen tallene 2732), og menneskets (kvinnens) svangerskapsperiode er gjennomsnittlig 273 døgn (9 kalendermåneder; 10 sideriske måneder). Kvinnens menstruasjonssyklus følger den samme astronomiske rytme, og ikke syklusen fullmåne–fullmåne, som er 29,5 døgn, eller 2 døgn lengre (synodisk måned). Når tallet 4 blir delt med den umåtelige viktige matematiske konstant pi (3,14159. . .), dukker igjen tallene 2732 opp på nytt: 4/p=1,2732. Den såkalte Gay-Lussacs lov for gasser viser at gasser utvider seg eller trekker seg sammen i forholdet 1/273,2 (igjen tallene 2732) av sitt volum for hver grad oppvarming eller nedkjøling. Slik kunne man bare fortsette. Alt dette er jo utrolig interessant, og viser at bak det hele forekommer det orden og design på et plan vi ikke hadde tenkt så mye på. Alt i alt kan det ligge en dyp betydning i dette trefoldige aspektet. En betydning vi mennesker ennå ikke har fått innsikt i, men som vi engang skal få utforske nærmere når vi får Skaperen selv som lærer!

Det seksfoldige aspekt

Tallet seks (6) spiller også en stor rolle i skaperverket. Det seksfoldige aspekt er forøvrig avledet av det trefoldige aspekt: 3+3=6.

Snekrystaller, cellene i en bikake, fasettøynene hos et insekt etc., er alle sekskantede strukturerSnekrystaller, cellene i en bikake, fasettøynene hos et insekt etc., er alle sekskantede strukturer

• Insekter består eksempelvis av tre kroppsdeler og seks ben. (Edderkopper har åtte ben, og klassifiseres derfor ikke som insekter, men araneaer — edderkoppdyr). Insektenes «skjelett» består av kitin, et stoff som er dannet av heksagonale (sekskantede) sukkerstrukturer som består av det sjette element, karbon. Bier samler nektar og lager sekskantede celler i sine kuber. Insektenes hoder består av seks segmenter, og insektenes sammensatte fasettøyne er sammensatt av en rekke mindre, heksagonale øyne.

• I planteriket er plantenes celler hovedsakelig strukturert på samme måten som cellene i en bikube, dvs. plantecellene er heksagonale.

• Vi har grunnstrukturen til et polygon eller mangekant: Trekanten. To trekanter danner sekskanten (heksagram).

• Snøkrystallene er alle heksagonale.

• Gud skapte verden på seks dager. Bak dette ligger en langt dypere betydning som vi ikke riktig har fått innsikt i, og som vi ikke skal gå nærmere inn på her.

Desimalsystemet

Hele skaperverket er også arrangert etter desimalsystemet. Mennesket har 10 fingre og 10 tær, og i Bibelen snakkes det om 10 horn og 10 konger. Det tapte kontinent Atlantis hadde 10 konger. . . De 81 naturlige, stabile elementene er også alle inndelt i maksimum 10 isotoper.

Skaperverket er som nevnt inndelt i det trefoldige aspekt, det seksfoldige aspekt og det tifoldige aspekt. Merkverdig nok utgjør også dette tre aspekter, og pussig nok er summen av disse tre aspektene 3+6+10=19, som jo er livets grunnkode, som vi har sett. Er alt dette tilfeldig?

Annet

• I alle verdensmytologier og eventyr dukker tretallet opp til stadighet: Tre ønsker, tre gjetninger, tre veier, tre dører, tre valg etc.Nikolaus Cusanus mente at universet er uendelig. Det må det jo også være, side Gud, Skaperen, er tidløs og uendeligNikolaus Cusanus mente at universet er uendelig. Det må det jo også være, side Gud, Skaperen, er tidløs og uendelig

• Guddommen blir skildret i et trefoldig aspekt: Faderen, Sønnen, Den Hellige Ånd. (Dette er imidlertid ikke det samme som«treenighet».)

• Satans «treenighet» består av tre elementer, «tre urene ånder»: Åp 16,13. • Avstanden jorden–solen er lik 150 millioner km, som også kalles én astronomisk enhet (1 AU). Et avvik på 1%, og grunnlaget for liv slik vi kjenner det, ville være borte. Temperaturen ville bli for høy eller for lav.

• Tidevannet som skyldes månens tiltrekning er meget viktig. Uten dette tidevannet ville verdenshavene bli statiske vannmasser som ville skape problemer for livet i havet på grunn av manglende sirkulasjon. Månens bevegelse rundt jorden trekker en tidevannsbølge med seg som sørger for denne sirkulasjonen.

• Et begrenset univers har ett sentrum, mens et uendelig univers har sitt «sentrum» hvor som helst, dvs. ethvert punkt i det uendelige univers er dets senter. Matematisk sett består et uendelig univers av et uendelig antall sentra. Det var bl.a. den tyske rettslærde, filosof, teolog og matematiker Nicolaus Cusanus (1401–64) som postulerte at universet var uendelig, noe det trolig også er, til tross for påstandene fra enkelte hold om det motsatte. Kan hende var denne artikkelen tungrodd for noen. Men hensikten var å vise Guds majestet i universet; og en smule innsikt i hvordan han har strukturert sitt mektige skaperverk etter matematikkens lover. Det blir jo bare en liten smule innsikt, for virkeligheten er så meget mer overveldende og storslått enn vi med vår begrensede forstand kan fatte. Men når vi blir borgere i Guds evige rike, skal vi etter hvert få den fulle innsikt i Guds mektige skaperverk, undervist av Skaperen selv! «Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham» (1 Kor 2,9).

Last ned denne artikkelen

Denne artikkelen er hentet fra innsyn Nr. 1, 2011 ...
Sist redigert fredag, 06 november 2020 23:17

Beslektede artikler

Mer i denne kategorien « HAARP Vann »
Logg inn for å kommentere
s

Nettstedet drives utelukkende

ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte denne opplysningsvirksomheten, så alle bidrag mottas med takk.

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: Stefan Kaspersen

Magasinet innsyn © 2001-2021

Min konto